Lönerevision

Våren 2021 hade vi på KI lönerevision och nästa revision är hösten 2022. Under en lönerevision har de flesta medarbetare på KI ett Medarbetarsamtal 2.

Medarbetarsamtal 2 ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier och till målen uppsatta i Medarbetarsamtal 1. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller oorganiserade har ett samtal där man pratar lön. Lönen sätts i samtalet och utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medarbetare som är medlemmar i OFR/S, P, O och SEKO pratar man inte lön i samtalet. Lönen sätts i förhandling mellan fack och arbetsgivare och utbetalas när lönen är förhandlad för samtliga medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI.

Lönesättningen på KI regleras genom tre centrala löneavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

För alla anställda gällde den nya lönen från och med den 1 april 2021. Nuvarande revision gäller från och med den 1 april 2021 och nästa gäller från och med 1 oktober 2022.

Vad kännetecknar ett bra samtal?

Några framgångsfaktorer som visat sig ha betydelse för att chef och medarbetare tycker att lönesamtalet har fungerat bra, är att chefen:

  • har skapat dialog där medarbetaren har fått diskutera sina arbetsuppgifter, prestation och resultat och fått möjlighet att redogöra för sina synpunkter
  • har förklarat och motiverat sina bedömningar
  • har tydliggjort hur medarbetaren ska kunna utvecklas och påverka sin lön
  • visat sig vara öppen för fortsatt dialog
  • Om medarbetaren önskar, informera om vad som krävs för ytterligare löneutveckling

Förberedelser – viktig förutsättning för ett bra medarbetarsamtal 2

Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönepolicyn och KI:s lönekriterier.  Använd gärna de mallar som finns för medarbetarsamtal 2.

Såväl chef som medarbetare ska bidra till att samtalet präglas av öppenhet och respekt, dock har chefen som arbetsgivarrepresentant det största ansvaret för att samtalet genomförs på ett bra sätt.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal: Information till Försäkringskassan

De nya lönerna för alla KI:s medarbetare börjar gälla från 1:a april 2021. Avtalen skrevs under den 15:e april 2021. 

Lönerevision doktorander

I det lokala avtalet för anställda doktoranders löner har precis som för övriga medarbetare lönerevisionerna för 2020 och 2021 slagits ihop och revisionsdatum var 1 april 2021. De nya lönerna betalades ut i maj med en retroaktivitet från 1 april 2021.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen