IPL - Aktiviteter

Nedan återfinns ett antal IPL-aktiviteter (interproffessionellt lärande) som kan användas som inspiration. Dessa kan modifieras efter situation.

Aktivitet Beskrivning Tidsåtgång Medverkande Nivå
Reflektion Studenter reflekterar tillsammans över ett gemensamt scenario med stöd av handledare eller utifrån en guide. 1-2 h 2-8 Lätt
IPL-seminarium Gemensam diskussion utifrån en patient eller situation som finns i verksamheten. 2-4 h 4-6 Lätt
Seminarium från patientfall Utgår från konkreta patientsituationer som studenterna har erfarenhet av 1-4 h 4-10 Medel
Skuggning Student från en profession följer/”skuggar” en student från en annan profession 2-6 h 2 Lätt
Mottagningsbesök Mottagningsbesök Studenter tränas i att ha egen mottagning och andra studenter medverkar 2-4 h 2-4 Medel
Teknikträning Träning för att lära sig och manifestera kunskap om olika tekniska moment 1-4 h 4-6 Medel
Hembesök Interprofessionellt team gör hembesök hos patient i öppenvård Heldag Minst två studenter + handledare Hög
Simulering Studenter samlas runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt i verksamheten. Studenter agerar utifrån sina respektive professioner 4-6 h 4-10 Hög

Reflektion

Studenter reflekterar tillsammans över ett gemensamt scenario med stöd av handledare eller utifrån en guide.

Tidsåtgång: 1-2 h

Medverkande: 2-8

Nivå: lätt

När ska verktyget användas?

Verktyget används i de flesta verksamheter när studenter ska tränas i att se interprofessionella aspekter av vårdsituationer. Träningen/reflektionen kan genomföras med eller utan handledare och utvärderas efteråt med handledare.

Hur gör man?

En interprofessionell reflektionsgrupp kan användas med två eller flera professioner. Etiskt bjudande situationer kan användas eller situationer som uppfattas som relevanta för studenterna. Exempel kan vara situationer som kräver en hög grad av teknisk skicklighet parat med hög patientinteraktion och samverkan i teamet. Det innebär för studenten att det är flera olika moment som behöver sammanlänkas, vilket kan leda till känsla av otillräcklighet.

Reflektion kan användas tillsammans med scenariobaserad träning och rollspel samt utgå från verkliga situationer då reflektionen här blir fördjupad. 

Reflektionen kan med fördel utgå från en systematisk kommunikationsmodell kring ex. etik. Reflektionsmodeller som utgår från Gibbs och Kolb kan även användas.

Utmaningar

De fall som ska användas för reflektion behöver vara relevanta för samtliga professioner. Reflektionerna behöver ha en tydlig struktur och sammanhållen form för att det inte ska utmynna i allmänt tyckande.

Mer information

Vårdförbundet har tagit fram Etikmaterial för biomedicinska analytiker som med fördel kan användas även i interprofessionella sammanhang.

IPL-seminarium

Gemensam diskussion utifrån en patient eller situation som finns i verksamheten. Kan göras på kort eller längre tid och inbegripa två eller fler professioner.

Tidsåtgång: 2-4 h 

Medverkande: 4-6

Nivå: Enkel

När ska verktyget användas:

Seminarium kan användas i alla verksamheter. Det tränar studenten att reflektera över vad som är mest relevant i den egna yrkesrollen och sedan vidare fördjupa förståelsen för andras roller i teamet.

Hur gör man?

Seminariet utgår från en patient eller situation som finns i verksamheten. Studenterna får i uppgift att läsa in sig på det de ser som intressantast utifrån sin egen profession och i seminariegrupp beskriva detta för andra studenter. Därefter förs en diskussion om situationen och hur den kan utvecklas utifrån den interprofessionella kompetensen i gruppen.

Utmaningar

Hitta intressanta patienter och situationer som uppfattas som relevanta för flera professioner.

Mer information IPL Seminarium

Seminarium från patientfall

Utgår från konkreta patientsituationer som studenterna har erfarenhet av.

Tidsåtgång: 1-4 h

Medverkande: 4 -10

Nivå: medel

När ska verktyget användas?

Det beror på upplägget på patientfallet. Verktyget är bra för erfarna handledare och studenter som är i slutet av sin utbildning, men även enklare patientfall kan användas för studenter som är i början av sin utbildning.

Hur gör man?

Till att börja med samlar man studenter från minst två professioner på jämförbar nivå. Det är även möjligt att ha flera deltagare från samma profession för att få en mer dynamisk diskussion.

Övningen utgår från patientfall. Det kan antingen vara patientfall som deltagande studenter har erfarenhet av med möjlighet att lägga till aspekter eller välfyllda patientfall med material från flera patienter och som inbegriper aspekter från flera professioner. En framgångsfaktor kan vara att ha så verkliga fall som möjligt. Det ökar intressegraden för studenterna när de känner igen fallen. Det kan även vara en fördel att ha mycket bakgrundsmaterial, t.ex. labb- och röntgensvar.

  • Gå igenom syftet med seminariet vid start så att det finns en gemensam målbild som sedan kan utvärderas. 
  • Gå igenom patientfallet om inte studenterna inte är pålästa på seminariet.
  • Analysera patientfallet och använd gärna tavelmodellen (se dokument ovan).

Det är viktigt att som handledare vara förberedd och ha fylligt bakgrundsmaterial. Journalkopior kan ex. användas som bilagor. Vänta tills frågorna tas upp och visa röntgen- och labbsvar.

Utmaningar

Att hitta eller ta fram bra patientfall kan vara svårt. 

Ett problem kan vara att få samtliga studentkategorier att uppfatta fallen som relevanta och delta i diskussionen. Det är bra om man har olika fall som passar utifrån vilka studenter som medverkar. Avsluta övningen med att konkretisera värdet av teamsamverkan.

Skuggning

Student från en profession följer/”skuggar” en student från en annan profession.

Tidsåtgång: 2-6 h 

Medverkande: 2

Nivå: lätt

När ska verktyget användas?

Skuggning kan användas hela utbildningstiden och utvecklas utifrån ambitionsnivån under utbildningens framskridande.
Genom att använda denna aktivitet kan studenter få tillgång till verksamhetsområden som kan vara svårtillgängliga för studenter inom vissa utbildningar. Exempelvis kan det vara svårt att få en förståelse för hur labverksamhet fungerar.

Hur gör man?

Komplexitetsgraden sätts utifrån var i utbildningen som studenterna befinner sig. I början av utbildningen kan studenten med fördel få observera en delmängd, medan studenten i slutet av utbildningen kan se hur den personcentrerade vården uttrycks utifrån personen/patientens sida. Övningen avslutas med en reflektion över hur den skuggade professionens dag ser ut samt en reflektion om patientinteraktion.
Helst ska skuggningen vara ömsesidig d.v.s. att studenterna skuggar varandra växelvis. 

Utmaningar

Det är viktigt att få till en reflektion över den interprofessionella samverkan.

Mer information skuggning

Mottagningsbesök

Studenter tränas i att ha egen mottagning och andra studenter medverkar.

Tidsåtgång: 2-4 h

Antal medverkande: 2-4

Nivå: medel

När ska verktyget användas?

Verktyget används i slutet av utbildningen eller i påbyggnadsutbildningar. Studenten ska klara av att arbeta självständigt under handledning.

Hur gör man?

Övningen planeras med en eller flera olika professioner som är på mottagningen för att samordna mottagningsbesök utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. Studenter planerar mottagningsbesöket tillsammans och utgår från personens bakgrund, läser på och diskuterar tillsammans samt förklarar begrepp och tillvägagångsätt för varandra i ca 30-45 min. 

  • Besöket genomförs enligt plan för respektive profession med anamnes, status, behandling och utvärdering.
  • Varje profession utför sin professions specifika del under besöket.
  • Efteråt är det åter samling med reflektion: hur gick det? Vem frågade vad? Hur svarade patienten? Hur kommer de olika professionerna in? Hur ser efterarbetet ut? Hur följs det upp?

Utmaningar

Det är svårt att få alla studenter lika delaktiga. Patientens behov gör att någon profession är mindre involverad.

Mer information

Tavelmodellen kan användas som reflektionsmodell.

Mer information mottagningsbesök

Teknikträning

Träning för att lära sig och manifestera kunskap om olika tekniska moment.

Tidsåtgång: 1-4 h 

Medverkande: 2-4

Nivå: medel

När ska verktyget användas?

Verktyget används när studenterna behöver tränas på ett enskilt moment för att bli säkra i patientmötet. Verktyget kan användas på två sätt. Två olika professioner, inom vilka studenterna är noviser, kan träna tillsammans. Alternativt kan en profession, inom vilken studenterna är mer erfarna, instruera en annan profession.

Hur gör man?

Studenterna träffas innan och läser på om de teoretiska delarna av det praktiska genomförandet. Exempelvis trycksårsprofylax, förflyttningsteknik, injektionsträning blodprovstagning eller förbandsteknik. Studenterna diskuterar och förklarar begrepp och tillvägagångsätt för varandra under ca 30 – 45 min.

Teknikträningen genomförs i ett kliniskt träningscenter eller på en alternativ plats ex. på mottagningen. Professionerna kan blandas i övningen och ger varandra feedback på genomförandet.

Efter träningen sker en återsamling där studenterna reflekterar över genomförandet, samverkan och hur interaktionen inom studentgruppen fungerade. Dessutom bör studenterna reflektera över hur de olika professionerna ser på uppgiften: finns det professionsspecifika moment eller professionsövergripande delar?

Utmaningar

Det är svårt att få alla studenter lika delaktiga om vissa moment uppfattas som väldig professionsspecifika. I slutet av utbildningen kan även de tekniska utmaningarna kan vara mindre uttalade. 

Lär dig mer

CAMST Simulatorcentrum – här kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter.

Hembesök

Interprofessionellt team gör hembesök hos patient i öppenvård.

Tidsåtgång: heldag

Medverkande: minst 2 studenter + handledare

Nivå: hög komplexitet

När ska verktyget användas:

Verktyget används i öppenvården när en hög grad av komplexitet önskas i lärandet.
Övningen ökar studenternas förståelse för patientens behov utifrån personcentrerad vård i relation till de olika professionerna kompetens. Verktyget tydliggör varje professions kompetensområde utifrån från patientens behov. 

Hur gör man?

Verktyget kräver en mycket planering för att sammanföra respektive interprofessionellt team med en patient som vill ta emot IPE-team i hemmet. Patienten måste vara införstådd i att studenter genomför hembesöket tillsammans med handledare och ha avsatt tillräckligt med tid för besöket.

Studenterna förbereder sig tillsammans med en gemensam samling och inläsning före besöket, förslagsvis ca 30 – 60 min. Besöket genomförs med intervju, anamnes och statustagning samt förslag på åtgärder utifrån respektive profession.

Använd en framtagen modell, se länk till CKU Hembesöksmodellen.

Efter hembesöket samlas teamet /studenterna och går igenom sina respektive resultat och reflekterar över utfallet för varje profession och gemensamt.
Tavelmodellen används vid för- och efterarbetet.

Utmaningar

Övningen kräver en hel del planerande för att samordna kalendrar för samtliga inblandade professioner samt att hitta en patient som vill medverka.

Mer information hembesök

Simulering

Studenter samlas runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt i verksamheten. Handledare eller student kan spela patient (Om möjligt kan en proffs patient medverka). Studenter agerar utifrån sina respektive professioner. Andra studenter och handledare är observatörer

Tidsåtgång: 4-6 h

Medverkande: 4-10

Nivå: hög

När ska verktyget användas?

Verktyget används när studenterna ska träna på komplexa situationer. Dels för att få en uppfattning om hur det är att arbeta i “verkliga” situationer (t.ex. under tidspress och med olika samarbetspartners), dels för att öka förståelsen för patientens roll i den komplexa vårdsituationen i en personcentrerad vård. 

Hur gör man?

För att genomföra övningen samlas studenter runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt i verksamheten. Situationen kan väljas utifrån vad studenterna och handledarna uppfattar som komplexa situationer. Roller fördelas som patient, personal och observatör.

Handledare eller studenter kan spela patient (om möjligt kan en proffspatient medverka). Studenter agerar utifrån sina respektive professioner. Studenter och handledare är observatörer. Studenters medverkan kan variera från observatör till aktör beroende på var studenten befinner sig i sin professionella utveckling.

Studenten kan rapportera patienten, delta i diskussioner och formulera gemensamma mål som ligger till grund för vårdplanering. Studenten kan också få som uppgift att observera teamets kommunikation som t.ex. sker med kommunikationsverktyget SBAR.

Aktiviteterna följs upp vid ett reflektionstillfälle efteråt med återkoppling; dels från aktörerna, dels från observatörerna. 

Utmaningar

Det kan vara svårt för vissa studenter att vara aktörer. Det kan dessutom vara utmanande att få till en situation som uppfattas som verklighetsbaserad. Det senare är dock en viktig framgångsfaktor, t.ex. realistisk träning av hjärtstopp.