Skip to main content

Interprofessionellt lärande - IPL

Inom hälso- och sjukvården arbetar man i team med olika professioner för att uppnå säker och kvalitativ vård. Det är därför viktigt att ha kunskaper och färdigheter i kommunikation och samarbete, samt kunskap om olika professioners kompetens och ansvarsområden.

IPL redan under utbildningen är därför en självklar strategi på KI och studenter på KI deltar därför i interprofessionella utbildningsaktiviter tillsammans med studenter från olika program.

IPL uppstår när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra människors hälsa.

Varför IPL?

Framtidens medicinska forsknings-, hälso- och sjukvårdsorganisationer blir alltmer specialiserade, komplexa och integrerade med andra verksamheter både i kommuner, samhället och i näringslivet. Behovet av interprofessionell kompetens kommer därmed att öka. Till detta kommer ökande behov av kompetens att arbeta preventivt, kostnadseffektivt, patientsäkert och med ett globalt hälsoperspektiv.

Med utgångspunkt i individens behov och i en kultur som genomsyras av principerna för människors lika värde och en berikande mångfald kan högre patientsäkerhet och effektivare vård, rehabilitering, prevention och hälso- och sjukvårdsforskning uppnås med interprofessionell samverkan.

KI:s utbildningar ska ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

KI har en handlingsplan för IPL inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutad av Styrelsen för Utbildning 2018-06-20.

Interprofessionella lärandemiljöer

KUA och KUM (Kliniska Utbildningsavdelningar och mottagningar) och så kallade studentsalar är exempel på interprofessionella lärandemiljöer där studenter av olika professioner lär av, om och med varandra.

Även övriga verksamheter inom Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) är arenor för IPL när studenter från olika professioner har sin VFU förlagd till samma period och verksamhet.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Vid klinisk utbildningsavdelning (KUA) får studenter från olika professioner tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden. Utbildningsmomenten på KUA har utgångspunkt i behandling, vård och rehabilitering.

Arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför tillsammans utbildningen i en sammanhängande två-veckorsperiod.

KUA-verksamheter

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

KUA Danderyds sjukhus

KUA Karolinska Universitetssjukhuset Solna

KUA Södersjukhuset

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

Klinisk Utbildningsmottagning (KUM) är förlagd till sjukhusens akutmottagningar.

Läkarstudenter, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter genomför sitt tvärprofessionella utbildningsmoment under två veckor tillsammans i team. Studenterna möter patienter med varierande icke diagnostiserade ortopediska/medicinska/kirurgiska besvär.

KUM-verksamhet

KUM Danderyds sjukhus

KUM Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kliniskt träningscentrum, (KTC)

KTC är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för studenter och personal inom Hälso- och sjukvård.

KTC-SÖS (Södersjukhuset)

KTC-DS (Danderyds sjukhus)

KTC Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

KKC Capio St Görans sjukhus

Organisation

För att samordna och utveckla det interprofessionella arbetet vid KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utsett två IPL-samordnare. Vidare bedrivs IPL-arbetet i nära samarbete med programnämnder, programansvariga institutioner, olika grupperingar inom Stockholms läns landsting (SLL) och UoL.

Programnivå

Styrelsen för utbildning lyfte i sin strategi för perioden 2010-2012 fram att de interprofessionella inslagen skulle stärkas i utbildningsprogrammen. Som ett led i det arbetet beslutade styrelsen 2011-11-24 om gemensamma interprofessionella lärandemål att implementera i alla program, lärandemålen uppdaterades 2018-02-07. Vidare ingår beskrivningar av programmens planer, mål och aktiviteter inom IPL-området årligen i programmens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. För att driva och stödja införandet av de gemensamma övergripande IPL-lärandemålen och lärandeaktiviteter har alla programmen utsett en IPL-promotorer. Promotorerna samarbetar i ett IPL-promotornätverk som har regelbundna möten.

Respektive program ansvarar för att utforma lärandeaktiviteter och examinationer inom programmets kurser så att studenterna uppnår de interprofessionella lärandemålen.

Samverkan

I det regionala ALF-avtalet undertecknat av KI och SLL, 2015 framgår att undervisningen i den verksamhetsförlagda utbildningen ska innefatta interprofessionella inslag för att uppnå examensmål och förbereda studenterna för arbete i komplexa verksamheter som kräver samarbete och samverkan mellan personal med olika kompetenser.

Att skapa, utveckla och behålla högkvalitativ IPL är ett prioriterat område för KI. Det är ett utpräglat samarbetsuppdrag på flera nivåer, allt från ledningsnivå till samarbete mellan enskilda lärare inom olika program.

Kurser om IPL för lärare och handledare

IPL-metoder och teorier ingår i de grundläggande högskolepedagogiska kurser som arrangeras av UoL (den nya pedagogiska enheten på KI där bland annat det som tidigare var Centrum för Klinisk Utbildning CKU-KI samt enheten för Medicinsk Pedagogik UME numera ingår); Högskolepedaogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning respektive Grundläggande Högskolepedagogik. Därtill ges också IPL-kurs riktad mot IPL-promotorerna. UoL anordnar också återkommande Stepping stone-kurs (korta utbildningar i tre steg som tagits fram av CKU-KI) med tema IPL.

Nätverk och konferenser

Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och praktik (SvIPnet)

SvIPnet är ett informellt nätverk vars ändamål är att främja interprofessionellt lärande och praktik genom samverkan mellan utbildningsanordnare, sjukvårdshuvudmän och andra samhällsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet, tillsammans med brukare, patienter och deras anhöriga.
SvIPnet grundades på en första nätverksträff i November 2018. Läs mer på SvIPnets hemsida.

Nordiska Nätverket för IPE (NIPNET)

NIPNET är en plattform för att dela erfarenheter av forskning- och utvecklingsprojekt och nätverkande kan bidra till att främja utvecklingen av interprofessionell utbildning och interprofessionell praktik i de nordiska länderna.

NIPNET ordnar vartannat år en konferens, plats roteras mellan de olika länderna.

Läs mer på NIPNETs hemsida

Global Confederation for Interprofessional Education and Collaborative Practice (Interprofessional.global)

Stöttar och främjar utbyten mellansamarbete av olika nätverk (tex. nationella) som har IPL som fokus samt utser värd för All together Better Health-konferensen (arrangeras vartannat år).

Läs mer på Interprofessional.globals hemsida.

Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Läs mer om interprofessionella utbildningsaktiviteter, interprofessionella lärandemål och lite om interprofessionella lärandeaktiviteter på en separat sida:

Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Programgemensam dag tema Hälsa

Som en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande (IPL) kommer en obligatorisk gemensam IPL-interprofessionell dag för alla nybörjarstudenter att äga rum varje termin.

Temat för dagen är Hälsa, och kommer innehålla en gemensam förmiddag med inspirerande och interaktiva föreläsningar samt en eftermiddag med lärandeaktiviteter i interprofessionella studentgrupper om 25-30 studenter.

Varje grupp leds av två handledare från olika program. Utbildningsprogrammen bidrar med handledare i proportion till antalet studenter.

För ev. frågor kontakta gärna IPL-samordnarna, se nedan.

Programgemensam dag med tema Hälsa

Kontaktpersoner och IPL-promotorer

Christina Joos

Handläggare

IPL promotorer medverkar i arbetet med att tydliggöra institutionernas utbildningsuppdrag i IPL.

Kontakt beställning av folder

Christina Joos

Dokument