Institutionsrådet vid NVS

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två-tre gånger per termin.

​Sammanträdestider VT 2023

  • 22 februari kl. 14:00–15:30

  • 5 april kl. 14:00–15:30
     

Ordförande

Sekreterare

Petra Helkala

Samordnare

Ledamöter

Institutionsrådet NVS
Titel/Roll Namn
Administrativ chef Carin Ullman
Ekonomichef Hülya Kinali
Adjunkt, ordinarie Nina Gårevik
Adjunkt, suppleant Gabriele Biguet
Administratör, ordinarie Camilla Öberg
Administratör, suppleant Annica Karlsson
Doktorand, ordinarie Linn Rönne-Petersen
Doktorand, suppleant Susanne Assander
Forskarassistent/biträdande lektor, ordinarie Shireen Sindi
Forskarassistent/biträdande lektor, suppleant Anna Jervaeus
Forskare, ordinarie Vakant
Forskare, suppleant Elena Rodriguez-Vieitez
Kommunikatör Annika Clemes
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Wim Grooten
Ombud för lika villkor - fokus forskning Taher Darreh-Shori
Ombud för lika villkor - fokus utbildning Maria Wiklander
HR-chef Mona Hellstadius
HR-ansvarig (arbetsmiljöfrågor) Maria Staiger
Postdoc, ordinarie Anna Marseglia
Postdoc, suppleant Katrine Dahl Bjørnholm
Professor, ordinarie Gunnar Nilsson
Professor, suppleant Maria Hagströmer
Annika Clemes
2023-02-20