Guide till ansökan om etikprövning

Det kan ibland vara svårt att veta exakt vad som behöver stå med i en etikansökan till Etikprövningsmyndigheten. KI har därför tagit fram en ”Guide till ansökan om etikprövning” som är tänkt att vara ett stöd till forskare när de ska fylla i sin etikansökan.

Compliance & Data Office har tagit fram ”Guide till ansökan om etikprövning” som går att ladda ner längst ner på denna sida under ”Dokument”. Guiden har ett KI-perspektiv och är tänkt att komplettera den information som redan finns i Etikprövningsmyndighetens ansökningsportal Ethix, genom att förtydliga vissa avsnitt och ge förslag på hur man kan resonera kring vissa delar av ansökan. Den är uppbyggd efter strukturen på etikansökan, så att man lätt kan följa fråga för fråga och se om det är något speciellt man behöver tänka på.

Några exempel som tas upp i Guiden är:

  • Hur man ska man tänka kring val av ansvarig forskningshuvudman.
  • Hur man beskriver forskningen om ens forskningsprojekt har flera medverkande huvudmän.
  • Vad som är viktigt när man tar emot eller skickar prover och/eller personuppgifter inom och utom EU/EES-området.
  • Vilka delar av forskningen som behöver etikprövas om man ska analysera forskningsdata som samlats in i utlandet.
  • Hur man ska tänka kring hantering, förvaring och långtidslagring av forskningsdata.
  • Om man ska använda prov från en biobank.
  • Vad som är skillnad mellan pseudonymiserade och anonymiserade personuppgifter.

Guiden ger också exempel på olika typer av forskning samt generell information kring etikansökan och etikprövning.

Dokument

Kontakt

Compliance & Data Office