Schablonbelopp och villkor för medelstilldelning för kurser inom forskarutbildningsprogram

Ersättning till kursgivande institution för kurser som ges inom ett forskarutbildningsprogram görs i regel enligt de schabloner som har beslutats av Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU).

Schablonbelopp

Schablonbelopp för medelstilldelning finns för kurser med omfattning upp till två veckor (3 hp). Vid längre kurser beslutar programmets styrgrupp om vilket belopp som ska beviljas.

Tabellen visar schablonbelopp för kurser om 1,5 respektive 3 hp.
Omfattning Schablonbelopp
1,5 hp 65 000 kr
3 hp 130 000 kr

Programmen kan utöver schablonen även ersätta extraordinära kostnader, t.ex. externa lärare med unik kompetens, laboratorieverksamhet som kräver extra resurser. 

Villkor för utbetalning

För att fullt schablonbelopp ska utbetalas efter genomförd kurs ska minst åtta KI-doktorander och/eller KI-postdocs ha genomfört kursen inklusive examinationen (men inte krav på godkänt resultat). 

Kursgivaren ska även lämna in en kursanalys enligt instruktioner.

Princip för reduktion av beviljade kursmedel

Om kursen haft färre än åtta KI-doktorander och/eller KI-postdocs som genomfört kursen, görs ett avdrag på utbetalningen av kursmedel enligt principen nedan (vilken i praktiken innebär att full utbetalning ges även för 7 deltagare). Angivna belopp är i kronor.

Tabellen visar hur reduktion beräknas enligt en fallande trappa, när deltagarantalet understiger 8.
Utbetalning i % Antal deltagare 1,5 hp 3 hp
100 % 7 65 000 130 000
85 % 6 55 000 110 500
70 % 5 45 500 91 000
60 % 4 39 000 78 000
50 % 3 32 500 65 000
40 % 2 26 000 52 000