Riktlinjer för forskningsrelaterade avtal

Syftet med riktlinjerna är att redogöra för vilket handlingsutrymme KI har och att peka på vilka risker som måste övervägas och bör undvikas när avtal ska tecknas. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare vid KI.

  • Diarienummer: 1-104/2021
  • Dnr föreg. version: 1-786/2016
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Prefekter och administrativa chefer vid institutioner, avdelningschefer vid gemensamt verksamhetsstöd
  • Revidering med avseende på: Utförligare styrdokument om gällande regler jämfört med tidigare anvisningar.

Sammanfattning av riktlinjerna

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva utbildning och forskning. Utöver detta ska KI samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta,1 även kallad den tredje uppgiften. Ramarna för samverkan med det omgivande samhället är satta utifrån gällande rätt och interna styrdokument. KI:s handlingsutrymme och avtalsfrihet är därför begränsat. Genom att upprätta ett skriftligt avtal över vad man kommit överens om, dvs. rättigheter och skyldigheter, blir det tydligt vad som gäller mellan parterna och därmed minskar man också risken för kostsamma tvister.

Riktlinjerna utgår från gällande rätt och regler och rekommendationer från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Riktlinjerna i sin helhet