Utlysning av projektbidrag för anställning av postdoc inom KI-SciLifeLab Clinical Translational Postdoc Network

Sista ansökningsdag är 25 mars 2024.

Syfte och inriktning

Karolinska institutet utlyser projektbidrag för anställning av postdoc med klinisk translationell inriktning till SciLifeLab. Syftet med utlysningen är att stödja utvecklingen av kliniskt translationell inriktad forskning genom att möjliggöra anställning av forskare på postdocnivå som skall vara knutna helt eller delvis till SciLifeLab och utföra forskning i samarbete med klinisk verksamhet. 

Utlysningen omfattar forskning baserad på kliniska prover och/eller patientdata samt teknologier och/eller kompetens vid SciLifeLab, till exempel inom områdena precisionsmedicin eller diagnostikutveckling.

Bidraget finansieras via KI:s SFO-medel till SciLifeLab och är ett initiativ från SciLifeLab Committee KI.

Sökande

Projektbidraget söks gemensamt av två sökande. Den huvudsökande ska vara gruppledare vid SciLifeLab anknuten till KI och den medsökande ska vara kliniskt aktiv forskare anknuten till KI.

Behörig att söka projektbidrag är den som avlagt doktorsexamen och är anställd eller anknuten till KI. 

Varje huvudsökande får skicka in max två ansökningar.

Bidraget

Bidraget uppgår till 1 000 tkr/år i två år (2 000 tkr totalt). 

Upp till fem bidrag kommer beviljas i utlysningen.

Projektet förvaltas av den huvudsökandes institution. Tidigast projektstart är från 2024-10-01 och dispositionstiden är fram till senast 2028-12-31. Bidraget betalas ut kvartalsvis med start närmaste kvartal efter postdocanställningens start. Projektbidraget ska bidra till att täcka 24 månaders kostnader för lön för en postdoc.

Institutionen ansvarar för utlysning av postdoctjänst men annonseringen av alla postdocprojekt som beviljas i utlysningen kommer ske koordinerat, preliminärt under augusti-september 2024. De postdocs som anställs till de beviljade projekten kommer ingå i nätverket KI-SciLifeLab Clinical Translational Postdoc Network.

Eftersom projektbidraget endast avser lönemedel (inkl. LKP och INDI) för en anställd postdoc så skall de sökande stå som garanter för driftsmedel till projektet. Hur dessa kostnader ska finansieras ska framgå av ansökan.

Ansökan

Ansökan skall omfatta följande handlingar:

  • Projektbeskrivning på engelska, max två sidor
  • Motivering av hur projektet uppfyller syftet med utlysningen, max en sida
  • CV från båda sökande, max två sidor var (totalt fyra sidor)
  • Lista över tio relevanta publikationer per sökande (max 20 publikationer totalt)
  • Budget, inklusive andra källor för finansiering av projektet

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms av sakkunniga utifrån följande kriterier: forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet, de sökandes kompetens, samt relevans för utlysningens inriktning och för SciLifeLab. Beslut om tilldelning tas av SciLifeLab Committee KI.

Sista ansökningsdag 

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar kommer ej beaktas.

AZ
Innehållsgranskare:
2024-02-29