Etikprövning av examensarbeten

Lag (2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor omfattar inte examensarbeten som görs inom ramen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Enligt definitionen i lagen förväntas inte studenter på grundnivå och avancerad nivå bedriva forskning (se 2 §). Om examensarbetet ändå avser forskning i bemärkelsen ett vetenskapligt arbete som avser att inhämta och förmedla ny kunskap, genom att det ingår i eller kan komma att ingå i ett forskningsprojekt, ska etisk prövning göras. Mer information om lagen om etisk prövning av forskning finns på etikprövningsmyndighetens hemsida.

Enligt lagen ska det bestämmas på förhand, det vill säga ett aktivt beslut tas om examensarbetet ska vara av forskningskaraktär eller inte. I praktiken kan det ibland vara svårt att avgöra på förhand om ett examensarbete kommer att vara forskning eller inte. Följande generella utgångspunkter kan då vara vägledande. Etisk prövning ska göras om examensarbetet:

  • avser att inhämta och i vetenskapliga sammanhang förmedla ny kunskap, eller
  • baseras på information i patientjournaler där samtycke inte inhämtas från forskningspersonerna.

Examensarbeten som t.ex. görs inom ramen för ett av verksamhetschefen godkänt kvalitetsutvecklingsarbete (och genomförs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) behöver inte etikgranskas, liksom arbeten som helt baserar sig på avidentifierade uppgifter. Mer information och referenser finns i utredningen Forskningsetisk värdering av studentarbeten vid KI.

Om ansvariga för utbildningen behöver vidare stöd vid bedömning av behovet av etisk prövning kan man höra efter med etikprövningsnämnden. I de fall där en osäkerhet ändå kvarstår ska examensarbetet bedömas som forskning och ansökan om etisk prövning lämnas in. Beslut av den regionala etikprövningsnämnden kan överklagas till den centrala etikprövningsnämnden.

Ansvarsförhållanden

Det åligger den kursansvariga institutionen att fatta beslut huruvida etisk prövning behövs eller inte samt att detta beslut dokumenteras. Detta gäller även om handledning uppdras till en lärare på annan institution. Den kursansvariga institutionen har ett formellt ansvar för alla examensarbeten även de som genomgår etisk prövning. Alla examensarbeten bör innehålla en beskrivning av hur etiska frågor hanterats.

Kontakt

Philip Malmgren

Handläggare