Riktlinjer om bisysslor

KI är positivt inställd till att anställda åtar sig uppdrag och är involverade i verksamhet utanför KI, inom sina respektive kompetensområden, under förutsättning att detta sker i samförstånd och i enlighet med det regelverk som gäller. Riktlinjerna ska underlätta hanteringen av regelverket.

  • Diarienummer: 1-918/2020
  • Dnr föreg. version: 1-744/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, HRavdelningen, ledningen.
  • Revidering med avseende på: Omarbetad med avseende på nya rutiner för redovisning av bisysslor.

Sammanfattning av riktlinjerna

En anställd förfogar fritt över sitt privatliv men i den mån som en statligt anställd vill ägna sig åt sysselsättningar i form av bisysslor finns vissa regler att ta hänsyn till. Statligt anställdas intresse, att vid sidan av sin anställning kunna ha bisysslor, ska avvägas mot andra befogade intressen. Det viktigaste intresset, som regleras i lag, är samhällets och allmänhetens krav att anställdas bisysslor inte får kollidera med den statliga anställningen så att förtroendet för myndigheternas och deras anställdas integritet och oberoende sätts i fara. Andra intressen, som regleras i kollektivavtal, är dels arbetsgivarens intresse av att begränsa bisysslorna så att de inte hindrar den anställde från att ägna tillräcklig tid och kraft åt huvudsysslan, dels att arbetsgivaren i sin uppdragsverksamhet inte ska behöva möta konkurrens från sina egna anställda.

Riktlinjerna i sin helhet