Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om anställning av personer som har uppnått den ålder där rätten att kvarstå i anställning upphör enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I övrigt gäller samma föreskrifter som för övriga anställningar i den utsträckning de inte står i strid med dessa föreskrifter.

  • Diarienummer: 1-869/2019
  • Dnr föreg. version: 1-284/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2020-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: rektor, universitetsdirektör, arbetsgrupp, referensgrupp, juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Nya bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Sammanfattning av föreskrifterna

Hanteringen av anställningar ska vara transparent och ske på objektiva och sakliga grunder. Planering av kompetensförsörjning ska ske långsiktigt och kunskapsöverföring ska ske med god framförhållning Enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare fr.o.m. den 1 januari 2020 rätt att kvarstå i anställningen fram till dess att arbetstagaren fyller 68 år (nedan LAS-ålder). Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år. När arbetstagaren uppnår LAS-åldern sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet som framför allt innebär att arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare utan krav på saklig grund. Parterna i anställningsavtalet får därmed en ömsesidig fri uppsägningsrätt.