Riktlinjer för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

Dessa riktlinjer innehåller bestämmelser om anställning av personer som har uppnått den ålder där rätten att kvarstå i anställning upphör enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

  • Diarienummer: 1-616/2024
  • Dnr föreg. version: 1-616/2024
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2025-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Dekaner, prefekter, administrativa chefer, chefsjurist

Sammanfattning av riktlinjerna

Enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare från och med den 1 januari 2023 rätt att kvarstå i anställningen fram till dess att arbetstagaren fyller 69 år (nedan benämnt som LAS-ålder). När en arbets-tagare uppnår LAS-åldern sker en väsentlig förändring av anställnings-skyddet som framför allt innebär att arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare utan krav på sakliga skäl. Parterna i anställningsavtalet får därmed en ömsesidig fri uppsägningsrätt.

I första hand ska en person som uppnått LAS-åldern och fortsatt ska medverka i Karolinska Institutets (KI) verksamhet vara anknuten. Om det finns behov kan anställning även efter uppnådd LAS-ålder ske enligt dessa riktlinjer.

Syfte

Dessa riktlinjer innehåller bestämmelser om anställning av personer som har uppnått den ålder där rätten att kvarstå i anställning upphör enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Dessa riktlinjer syftar till att även anställningar efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör ska hanteras likvärdigt inom KI och grunda sig på verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar.

KI har i vissa sammanhang behov av att behålla arbetstagare som har uppnått LAS-åldern. Det gäller personer med viktig erfarenhet, ett värdefullt kontaktnät och en särskild kompetens där ett avslut skulle innebära en väsentlig förlust för verksamheten. Detta ska noga vägas mot verksamhetens behov av kompetensöverföring, omorientering och förnyelse samt mot KI:s behov av att övriga medarbetare utvecklas i arbetet och i karriären.