Föreskrifter för internhyra

Syftet med att finansiera lokalkostnader via internhyra är att effektivisera lokalhållningen. Nyttjande av lokaler är förknippat med en kostnad på samma sätt
som personal och andra resurser. Internhyran ska sättas så att den styr mot en effektiv resurshushållning med god balans mellan lokaler och övriga resurser.

  • Diarienummer: 1-622/2022
  • Dnr föreg. version: 1-817/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fastighetsavdelningen
  • Beredning med: Universitetsledningen, ledande befattningshavare
  • Revidering med avseende på: Interhyressystem

Sammanfattning av föreskrifterna

Revideringar gällande främst typ av avfall i internhyrans kostnadsslag, förtydligande gällande uppsägning av upplåtelse samt nya bokningsregler för bokningsbara lokaler. Detta föranleder en uppdatering av Internhyresföreskrifterna enligt följande. Tidigare föreskrifter (fastställda av rektor 2020-11-10, dnr 1-817/2020) upphör att gälla 2022-12-31.

Föreskrifterna i sin helhet