Arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete

KI har som arbetsgivare rehabiliteringsansvar för alla anställda under hela deras anställningstid samt stipendiefinansierade doktorander. Det innebär att genomföra de arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser som är nödvändiga för att underlätta en anställds återgång i arbete.

Förebyggande arbete

Arbetsgivare behöver arbeta proaktivt för att främja hälsa, förebygga ohälsa genom att tidigt identifiera tecken på ohälsa hos medarbetare. När det finns tecken på ohälsa, ska arbetsgivaren undersöka om- och hur arbetet tillfälligt kan anpassas för att undvika ökad ohälsa och sjukskrivning.

Tidiga rehabiliteringsinsatser

Ansvarig chef, med stöd av HR, ska så tidigt som möjligt starta rehabiliterings-insatserna. Det innebär att tidigt ta kontakt och, så snart som medarbetarens hälsotillstånd tillåter, kalla till ett rehabiliteringsmöte.

Rehabiliteringsarbetet innebär att utifrån behov anpassa arbetet och genomföra rehabiliteringsinsatser och/eller erbjuda andra tillfälliga arbetsuppgifter om möjligt. Anpassning av arbetet kan avse arbetsplatsen, arbetsmiljön, arbetets innehåll, till exempel avgränsning av arbetsuppgifter och/eller anpassning av arbetstider. Arbetsgivaren ska utse en person på arbetsplatsen som ansvarar för att följa upp återgången i arbete med medarbetaren.

Följande steg ska ingå i arbetsgivarens rehabiliteringsarbete:

 • Plan för återgång i arbete
 • Arbetsanpassning och rehabiliteringsinsatser
 • Ändrade arbetsuppgifter för medarbetaren vid behov

Om medarbetaren inte kan återgå i ordinarie arbete:

 • Undersök möjlighet till omplacering vid institutionen/motsvarande.
 • Undersök möjlighet till omplacering över hela KI

Upprätta plan för återgång i arbete

Ansvarig chef, med stöd ifrån HR på institutionen/motsvarande, har skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete inom 30 dagar när en medarbetare/ doktorand förväntas vara borta helt eller delvis från arbetet/studierna i minst 60 dagar. KI har skyldighet att lämna in en aktuell plan till Försäkringskassan om Försäkringskassan begär in planen.

Planen grundar sig både på uppgifterna i läkarintyg och på dialogen med medarbetaren/doktoranden. Den ska innehålla de anpassningar och/eller rehabiliteringsinsatser som arbetsgivaren genomför och ska regelbundet följas upp och uppdateras vid rehabiliteringsmötena mellan chef/HR och medarbetare.

En plan för återgång i arbete eller rehabiliteringsplan kan även upprättas då en medarbetare varit sjuk vid sex tillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna eller om en medarbetare har haft upprepad korttidssjukfrånvaro av oklara skäl.

Rutiner och dokumentation

Det är viktigt att det framgår vilka rutiner som gäller och vem som gör vad under processen. Hela rehabiliteringsarbetet ska dokumenteras – ytterst för att arbetsgivaren ska kunna påvisa att man har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

 • Arbetsgivaren ska kalla till regelbundna rehabiliteringsmöten med planen för återgång i arbete som utgångspunkt för att följa upp hur återgången fungerar.
 • Rehabiliteringsmötena behöver ofta ske tätare i början av återgången i arbete och i samband med att medarbetaren trappar upp sin arbetstid.
 • Om medarbetaren på grund av sitt hälsotillstånd inte kan delta i enstaka möten kan avstämningar ske på annat lämpligt sätt.

Dokumentera:

 • Alla rehabiliteringsmöten och kommunikation via e-post och telefon som har betydelse för rehabiliteringen.
 • Alla arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser.
 • Omplaceringsutredning och utfallet av denna.

Undersök möjligheter till omplacering

Det är viktigt att så tidigt som möjligt undersöka möjligheterna till omplacering om det står klart att medarbetaren inte kommer att kunna återgå i ordinarie arbete vid sin institution. Institutionen/motsvarande ska då undersöka möjligheterna till omplacering i annat lämpligt arbete eller lediga tjänster vid institutionen/motsvarande. Om det står klart att det inte finns möjlighet till omplacering vid den egna institutionen, kan Förhandlingsenheten vid HR-avdelningen kontaktas för att undersöka möjligheterna till omplacering på hela KI.

Rätt att prova annat arbete under sjukperioden

En anställd har rätt att vara tjänstledig från sin anställning för att prova annat arbete om den anställde på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga under en period om minst 90 dagar och om denne ingår ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare mellan dag 91 och dag 180 i sjukperioden. Den anställde har rätt att vara tjänstledig för att prova annat arbete under högst tolv månader inklusive den sjukperiod som anges ovan.

Om återgång i arbete vid KI inte är möjlig

Arbetsförmedlingen kan kontaktas om- och så snart det står klart att alla möjligheter till rehabilitering och återgång i arbete vid KI är uttömda. Om en medarbetare skulle bli arbetslös ska hen skriva in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande första dagen som arbetslös för att kunna ansöka om ersättning från a-kassan. Läs mer på sidan Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan.

Fullgjort rehabiliteringsansvar

För att KI som arbetsgivare ska anses ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar ska arbetsgivaren ha

 • Utrett behov av- och genomfört arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser.
 • Gjort omplaceringsutredning och prövat rimliga förslag.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan även anses vara uppfyllt om

 • Omplaceringsmöjligheter i hela verksamheten vid KI saknas.
 • Medarbetaren inte alls medverkar till sin rehabilitering.
 • Medarbetaren tackar nej till erbjudande om omplacering.
 • Medarbetarens arbetsförmåga är väsentligt och stadigvarande nedsatt så att medarbetaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Chefens ansvar

Närmaste chef har enligt gällande delegationsordning ansvar för rehabilitering av en sjukskriven medarbetare eller doktorand tills medarbetaren kan återgå i sitt ordinarie arbete, i annat arbete vid KI eller tills alla möjligheter till rehabilitering är uttömda.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren har skyldighet att utifrån sitt hälsotillstånd aktivt delta i den egna rehabiliteringen. Det innebär att lämna tillräcklig information om sitt hälsotillstånd så att en lämplig planering kan upprättas och att aktivt medverka i de rehabiliteringsinsatser som man kommer överens om med arbetsgivaren. Medarbetaren kan även själv föreslå olika rehabiliteringsinsatser som kan underlätta återgången i arbete.

Läkarintyg

Medarbetaren är skyldig att lämna aktuella läkarintyg till arbetsgivaren. Om medarbetaren på grund av sitt hälsotillstånd inte kan lämna in läkarintyg direkt, ska arbetsgivaren informeras om att sjukskrivningen har förlängts.

Lagar och föreskrifter

KI:s riktlinjer för rehabilitering har sin grund i följande lagstiftning och föreskrifter:

 • Arbetsmiljölagen, (1977: 1160) (AML), 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 2a, 2c och 3 §§
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter
 • Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter
 • Socialförsäkringsbalken (SFB) (2010: 110)
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 39 kap.1-2 §§
 • Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (2008:565)

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
IG
Innehållsgranskare:
2023-08-17