Anställningar som biträdande lektor i medicinsk vetenskap

Karolinska institutets fakultetsnämnd har beslutat att under 2023 utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor inom medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa, vid någon av Karolinska Institutets institutioner. De sökande som erbjuds en anställning genom utlysningen förväntas att föra en dialog om anställning och villkor med en eller flera relevanta institutioner vid Karolinska Institutet.

Preliminär tidsplan 2023

Ansökningsperiod: 20 mars - 24 april

Behörighetsgranskning: maj - juni

Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: juni - augusti

Intervjuer: oktober

Beslut: beslutet om tilldelning är för närvarande bordlagt i kommittén för forskning, och sökande kommer informeras när ett beslut har fattats.

Vad innebär anslaget?

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på sex år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap. Anställningsvillkor förhandlas med relevant institution inför anställning.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade lönemedlen minskas i motsvarande utsträckning.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Bidraget är ett engångsbelopp om 1 000 000 SEK.

För verksamma kliniker:
Enligt gällande regelverk går det inte att förena en anställning som biträdande lektor med en klinisk anställning. I det fall en kliniker erhåller en anställning som biträdande lektor genom utlysningen finns möjlighet att vara anställd som biträdande lektor om minst 20 procent vid KI och samtidigt ha en separat anställning vid en upplåten enhet/USV-enhet, under förutsättning att minst 50 procent av arbetstiden tillägnas forskning på KI.

För mer detaljerad information om villkoren för utbetalning av medel, se vidare under Länkar nedan.

Behörighetskrav

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av mycket hög kvalitet.

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Vi utgår från det datum då alla krav är uppfyllda för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För sökande med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet,
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader) eller
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg eller utdrag.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller senior författare. Sökande ska visa förmåga att som huvudsökande erhålla god och extern finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Ett särskilt viktigt kriterium är kvaliteten och kvantiteten av den sökandes publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till dennes skede i karriären.
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med forskningserfarenhet, kompetens, självständighet och vetenskapliga samarbeten för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrenskraftig finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Finns utmärkelser och inbjudningar som indikerar ett nationellt/internationellt erkännande?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det särskilt nydanande aspekter i projektet, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter? Kommer projektet att kunna öppna upp nya perspektiv och möjligheter för fortsatt forskning?
 • Mål. Har projektet tydliga och nydanande mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken inom området?
 • Relevans och potential. Är det föreslagna projektet viktigt för området? Vilka framsteg kan projektet medföra om det blir framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av projektet god? Finns tillräcklig expertis, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är vid behov föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av relevanta/innovativa tekniker/metoder?

Bedömningsprocess

Rekryteringsnämnden vid Karolinska Institutet har tilldelats ansvaret för att bereda utlysningen av anställningarna som biträdande lektor, och genomföra bedömningsprocessen.

Ansökningarna kommer att bedömas av forskare med olika ämneskompetens inom medicinsk vetenskap, dvs. den interna panelen och gruppen med externa sakkunniga består av forskare med expertis inom olika ämnesområden.

Bedömningen av ansökningarna görs i fyra steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Prioritering av de cirka 30-40 ansökningar som ska skickas till externa sakkunniga utförs av en intern panel som baserar sitt urval på en sammanvägd bedömning av sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet. Ansökningar som går vidare till extern granskning kommer att bedömas utan inbördes rangordning.

3. Granskning av externa sakkunniga

Bedömningen omfattar kriterierna Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet, som bedöms efter en 7-gradig skala.

4. Intervjuer med sökande som rankats högst av de externa sakkunniga

När de externa sakkunnigas poängbedömningar sammanställts till en rankinglista kallas de högst placerade sökande till intervju. Ungefär dubbelt så många sökande som det finns platser kallas.

Intervjuer genomförs av samma interna panel som gjorde prioriteringen inför sakkunnigbedömning. Panelen gör en självständig bedömning och har inför intervjuerna inte kännedom om eller tillgång till de externa sakkunnigas bedömningar.

Intervjuerna omfattar kriterierna nedan:

 • Sökandes kompetens (inklusive självständighet)
 • Kvalitet på genomförd forskning
 • Framtida potential och finansiering

Beslut

Kommittén för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som biträdande lektor på basis av sakkunnigas bedömning (2/3 vikt) och den interna panelens bedömning efter intervjuer (1/3 vikt). Vid lika totalpoäng placeras den kandidat som tilldelats högst poäng av intern panel efter intervju främst. Om även intervjupoängen är lika placeras den kandidat som erhållit högst poäng från externa sakkunniga för bedömningskriteriet sökandes kompetens främst.

De sökande som erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som sätter lönen och beslutar om anställning.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade lönemedlen minskas i motsvarande utsträckning.

Vänligen se Villkor för utbetalning av medel nedan för ytterligare information.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 24 april 2023 via annons i rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev
 • Ansökningsdokument
 • PhD certifikat
 • Relevanta intyg i de fall avräkningsbar tid anges i ansökan.

Vetenskapliga publikationer

I ansökningsformuläret ska du markera ditt namn i publikationerna med fet text, och indikera delat författarskap med en stjärna (*). De publikationer som ingår i din avhandling ska markeras med (§).
Författarordningen ska vara samma som i den publicerade versionen av publikationen.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Dokument

Kontakta oss vid frågor

AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-12-15