Strategi 2030

Med Strategi 2030 som ledstjärna kan KI möta omvärlden och framtiden bättre, starkare och mer genomtänkt.

  • Diarienummer: 1-928/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Strategi
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Verksamheten

Sammanfattning av strategin

Konsistoriet, KI:s styrelse, fastställde Strategi 2030 den 15 april 2019.

Strategin är utarbetad i en bred process inom KI och i dialog med KI:s samverkanspartners. Strategi 2030 bygger vidare på strategin för åren 2014–2018.

Nödvändigt att ta sikte på år 2030

Tidsspannet 2019 till 2030 är valt med stor omsorg. Många av framtidens utmaningar som samhället och vi som universitet står inför och de möjligheter som finns blir mer synliga när de sätts i ett långsiktigt perspektiv. Forskning har en lång tidshorisont och förändringar som görs idag av våra utbildningar påverkar samhället som allra mest om ett tiotal år. Tidshorisonten överensstämmer också med FN:s Agenda 2030. Med samma tidshorisont finns goda möjligheter att KI:s verksamhet både inspireras av och bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att närma oss vår vision om att verka för en bättre hälsa för alla måste vi betrakta medicin och hälsa i den breda kontexten som hållbarhetsmålen inspirerar oss till att göra.

Tydliga vägval ger en nyorientering

KI:s prioriteringar för verksamheten uttrycks här i form av strategiska vägval. De anger vad vi väljer att fokusera på för att ta oss närmare visionen och att realisera våra övergripande målsättningar till år 2030. Användningen av vägval har också som syfte att signalera en nyorientering för verksamheten. Parallellt med en nyorientering kommer vi att ta väl vara på den högkvalitativa verksamhet som vi har idag. De grundläggande förutsättningarna som behöver finnas på plats och vår gemensamma värdegrund kompletterar vägvalen. Vi har valt att uttrycka våra ambitioner med fem målsättningar som samtliga behöver vara uppnådda till år 2030. De strategiska vägvalen och de grundläggande förutsättningarna är i sin tur nedbrutna i insatsområden. Där ges en övergripande bild av insatser och förväntade resultat. Insatsområdena bildar tillsammans den helhet av insatser som KI behöver genomföra.

Genomförande

Strategi 2030 ligger till grund för KI:s övergripande och gemensamma verksamhetsplanering. Där kommer insatser att tids- och resurssättas, och en ansvarsfördelning kommer att ske. Medel ska göras tillgängliga för satsningar i strategins riktning. Rektor ansvarar för att strategin genomförs på ett resurseffektivt sätt och att den lägger en god grund för KI:s verksamhet även bortom år 2030.

Uppföljning och revidering

Strategin ska gälla i drygt tio år. Det innebär att uppföljningar och revideringar är viktiga. Konsistoriet kommer därför att följa upp strategin vart tredje eller fjärde år och kan då ta råd från en internationell expertgrupp

Strategin i sin helhet