Riktlinjer för publicering och medförfattarskap på KI DS

Riktlinjer för publicering och medförfattarskap på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Att vara författare

Att vara författare till en vetenskaplig artikel är en viktig merit och kan ha betydande sociala och finansiella konsekvenser, men innebär också ett intellektuellt och moraliskt ansvar för den publicerade texten. Forskningssamarbeten i stora grupper nationellt eller internationellt blir allt vanligare och där kan det förekomma olika kulturer och konventioner avseende medförfattarskap och författarordning. Detta kan leda till meningsskiljaktigheter. För att undvika konflikter i samband med publicering av vetenskapligt material har institutionen tagit fram följande riktlinjer. De avser att säkerställa att de personer som på ett påtagligt sätt har bidragit intellektuellt till en publikation ska erbjudas vara medförfattare, men också att medförfattare har ett ansvar för vad som publiceras. Nedanstående rekommendationer ansluter till riktlinjer från the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (de så kallade Vancouverreglerna) och Vetenskapsrådets dokument om god forskningssed.

Vad meriterar till medförfattarskap?

Formerna för hur författarnas insatser ska dokumenteras i en publikation bör diskuteras redan under planeringsarbetet. Detta bör diskuteras också under arbetets gång då insatserna kan förändras. Resultatet av dessa diskussioner bör dokumenteras i skrift. En grundregel är att medförfattarskap får grundas enbart på vetenskapliga insatser. Var och en som har bidragit med en påtaglig vetenskaplig insats ska stå som författare (contributorship policy).

En av författarna till en vetenskaplig publikation ska ha ansvaret för att samordna övriga författares synpunkter och vara länk mellan redaktören för tidskriften och författarna (guarantor policy). Detta ansvar som korresponderande författare (corresponding author) brukar förutom processen med att skicka in, revidera och publicera arbetet också omfatta ansvaret för att tidskriftens krav på dokumentation rörande medförfattares insatser, etisk prövning, redovisning av potentiella intressekonflikter och andra dokument tillgodoses.

För att meritera till författarskap ska samtliga följande fyra punkter vara uppfyllda. Medarbetaren ska ha:

 1. lämnat påtagliga och intellektuella bidrag till projektets idé eller design; eller insamling, analys och tolkning av data; och
 2. skrivit utkast till artikeln, eller kritiskt reviderat texten vad avser intellektuellt viktigt innehåll; och
 3. slutligt godkänt artikeln inför publicering; och
 4. samtyckt till att vara ansvarig för arbetets alla aspekter genom att försäkra sig om att frågor om korrekthet och hederlighet på lämpligt sätt har utretts och säkerställts

Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1–4 ovan ska vara medförfattare och ska kunna deklarera vilka insatser hon eller han har gjort. De som inte uppfyller samtliga fyra punkter ovan ska bli omnämnda i acknowledgements.

Då rekommendationerna inte avser att orätt diskvalificera medförfattarskap ska medarbetare som uppfyller punkt 1 ovan ses som potentiella medförfattare och därför tidigt erbjudas möjlighet att uppfylla punkterna 2 och 3.

Varje del av ett manuskript ska minst en av författarna ha detaljansvar. Alla författare ska vara medvetna om vem som har utfört vad i arbetets och ha förtroende för de andra medarbetarnas bidrag och hederlighet.

Följande insatser enbart meriterar inte till medförfattarskap:

 • att enbart tillhandahålla finansiering eller laboratorieutrymme;
 • att enbart delta i datainsamlingen (rekrytering av forskningspersoner) utan att bidra enligt punkt 2-4 ovan);
 • att ge generell handledning eller administrativt stöd till forskargruppen;
 • att bidra med allmän skrivhjälp eller språkbearbetning och språkgranskning.

Författares turordning

Första namn bör vara den som lagt ner merparten av arbetet i studien eller manuskriptet. Andra namn bör vara den som lagt ner näst mest arbete. Sista namn bör vara den seniora forskare som fungerat som vetenskaplig garant eller handledare. Om två personer har bidragit med lika mycket arbete och detta motsvarar huvuddelen av arbetet kan båda anges ha bidragit likvärdigt som förstanamn. Alfabetisk ordning förutom första (och ibland sista) namn kan ibland tillämpas.

Diskutera författarordning och korresponderande författare i förväg; och dokumentera diskussion och överenskommelse i skrift vid studiestart och vid behov under arbetes gång.

Konfliktlösning

 • Var noga med att välja att arbeta med kollegor som Du kan förväntas ha ett gott samarbete med.
 • Diskutera medförfattarskap tidigt, omvärdera och revidera vid behov under arbetets gång, och dokumentera diskussionerna i skrift.
 • Vid meningsskiljaktigheter, försök förstå motpartens uppfattning och motiv.
 • Om en medförfattares bidrag till arbetet är diskutabel, försök då föreställa Dig hur publikationen skulle blivit utan personens insatser.
 • Var bekant med institutionens och tidskriftens regelverk och rekommendationer från ICMJE.
 • Var ärlig och generös.
 • Om fortsatt ingen lösning på konflikten, be klok och respekterad akademisk kollega, studierektor eller prefekt om råd.

Ange den anknytning (affiliering) författaren har

För alla publikationer ska anges den anknytning (affiliering) författaren har, med andra ord från vilken institution och avdelning som arbetet utgår från. Ibland kan det för publikationer från vår verksamhet vara aktuellt att ange också en klinisk anknytning.

Exempel på korrekta anknytningar för institutionen och sjukhuset är följande:

Svenska

Karolinska Institutet 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Avdelningen för … (t ex kardiovaskulär medicin)
182 88 Stockholm


Danderyds sjukhus AB Hjärtkliniken (motsvarande)
182 88 Stockholm

Engelska

Karolinska Institutet 
Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital 
Division of … (e.g. Cardiovascular Medicine)
SE-182 88 Stockholm, Sweden


Danderyd University Hospital Corp. 
Department of … (e.g. Cardiology)
SE-182 88 Stockholm, Sweden

TJ
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-03-14