Rutin för äskande av medel för gemensam infrastruktur i ANA Futura

Denna rutin gäller vid äskande av medel för utrustning som kan nyttjas gemensamt av forskare i ANA Futuras lokaler.

Gemensam äskning av utrustning görs när värdet överstiger 50 000 SEK. Beslut tas i styrgruppen. Under 50 000 tas beslut av respektive institutions prefekt.

 1. Initierande grupp tar fram följande underlag (använd äskningsblankett nedan):
  - Beskrivning av utrustningen
  - Vilka behöver utrustningen?
  - Vilket användarunderlag finns?
  - Vilka medel äskas från styrgruppen?
  - Offert från upphandlad leverantör.
  - Har det sökts externa medel för finansiering?
   
 2. Initierande grupp visar upp underlagen i steg 1 för sin institutions prefekt/AC för godkännande att ta detta vidare.
   
 3. Om prefekt/AC godkänner i steg 2. Skicka förslag och underlag till en representant i beredningsgruppen ANA Futura.
   
 4. Beredningsgruppen ANA Futura ser över att rätt underlag finns framtaget och diskuterar på ett möte hur nuvarande behov ser ut av den utrustning som vill köpas in.
   
 5. Om beredningsgruppen ANA Futura anser att äskandet kan tas vidare, skickas underlagen till ANA Futuras ekonomigrupp för vidare diskussion om det finns medel eller inte.
   
 6. Om ekonomigruppen godkänner i steg 5, tas äskandet upp på ett styrgruppsmöte för finalt beslut.
   
 7. Föreståndaren i ANA Futura informerar initierande grupp om äskningen är godkänd eller inte.

Äskningsblankett

LF
Innehållsgranskare:
2023-04-28