Hållbara evenemang: resor och transporter

KI arbetar enligt Trafikverkets 10-stegsmetod REMM (Resfria/digitala möten i myndigheter) för att öka användningen av digitala möten. Fler digitala möten kan bidra till lägre kostnader för tjänsteresor, tidsvinster samt till Sveriges miljömål Frisk luft och Bara naturlig försurning.

SDGs
SDGs Foto: www.globalamalen.se

Resor och transport av besökare står för en stor del av klimatpåverkan från evenemang. Planera därför evenemanget på ett sätt som minskar behovet av resor. Använd gärna resfria mötesalternativ för hela eller delar av evenemanget om möjligt och öka användning av klimatvänliga transporter såsom gång, cykel och kollektivtrafik.

Resfria möten

På KI finns möjlighet att arrangera resfria möten, t.ex. webbmöten, videokonferens, telefonkonferens och att streama och publicera föreläsningar online. Att arrangera resfria evenemang minskar kostnader, tidsåtgång, miljöpåverkan och skapar möjligheter för fler personer att delta.

Aktiva transporter

Aktiva transporter främjar fysisk aktivitet, hälsa och minskar miljöbelastningen. Att välja plats för evenemanget med promenadavstånd, cykelbanor och möjlighet till cykelparkering underlättar hållbara val av transport. Upplys om möjlighet till låne- och hyrcyklar. Fysisk aktivitet har koppling till de flesta av de Globala målen.

Kollektivtrafik

Välj en plats, lokal och boende för evenemanget nära kollektivtrafik. Informera deltagare om de olika alternativ som finns för hållbara transportval. Se till att det finns tydlig information om resvägar, tidtabeller och biljettköp för kollektivtrafik. Organisera samåkning.

Betänk att i vissa länder är det inte säkert att åka med kollektivtrafik.

Vid alla tjänsteresor ska den lokala kollektivtrafiken användas i första hand. I vissa länder och vissa städer kan dock taxi vara ett bättre och säkrare alternativ. Taxiresor ska om möjligt ske med miljötaxi. 

Inom Stockholm stad och närområde ska kollektivtrafiken användas om inte särskilda skäl finns.

Använd KI-bussen mellan Solna och Flemingsberg. Pendelbussen drivs på förnybart bränsle.

Inrikes resor

Inrikes resor ska normalt företas med tåg framför flyg i största möjliga utsträckning, i enlighet med KI:s resereglemente. Inrikes resor med flyg ska särskilt motiveras för respektive resa.

Logistik

Planera start och sluttid för evenemanget för att underlätta för t.ex. tågresenärer och andra klimatsmarta transporter till och från evenemanget. Erbjud länkar till relevanta kartor, resplaner och tidtabeller som visar de olika transportmöjligheterna inom kollektivtrafiken.

Distribution och transporter

Undvik onödiga transporter, samordna leveranser, och använd om möjligt fossilbränslefria transportmedel (miljömärkt el, biogas, cykelbud).

MP
Innehållsgranskare:
2024-06-20