Val av skyddsombud vid KI

Skyddsombud företrädare arbetstagaren i arbetsmiljöarbetet och är en viktig del i samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Skyddsombudet ska vaka över sitt skyddsområde och se till att arbetsgivaren fullföljer sitt arbetsmiljöansvar.

Välja och utse skyddsombud

Först ska ett skyddsombud väljas. Skyddsombud väljs av anställda på arbetsplatsen genom ett enkelt röstningsförfarande. Brukligt är att valet initieras av lokalt skyddsombud i samarbetet med arbetsmiljögrupp/motsvarande, men det är inte ett krav. Viktigast är att anställda får godkänna personen och att personen har ett intresse av arbetsmiljöfrågor. Att verka som skyddsombud är ett förtroendeuppdrag som grundar sig på nyfikenhet och intresse av att lära.

Sedan ska skyddsombudet anmäla om att bli skyddsombud. Det gör hen genom att fylla i digitala formuläret Anmälan om skyddsombud. Länken hittar du här.

Genom att fylla i formuläret skickas per automatik en notis till arbetstagarorganisationerna (ST (OFR), SACO och Seko) som formellt utser skyddsombuden. Om de anställda har valt ett lokalt skyddsombud som inte tillhör någon arbetstagarorganisation är det SACO som formellt utser skyddsombudet. Du behöver alltså inte tillhöra något fackförbund.

Samtidigt som formuläret skickas in går också en notis till våra huvudskyddsombud. När de fackliga organisationerna utsett hen till skyddsombud kommer huvudskyddsombuden att kontakta utsett skyddsombud och meddela arbetsgivaren (KI, centrala HR-avdelningen). Skyddsombudet kan nu formellt börja verka som skyddsombud inom sitt skyddsområde.

Vad är ett skyddsområde?

Ett skyddsområde kan omfatta en eller flera avdelningar, specifik arbetsgrupp, och/eller ett geografiskt område såsom en korridor eller ett våningsplan.

Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med det arbete som utförs inom dess skyddsområde, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet företräder samtliga anställda (organiserade såväl som oorganiserade) inom sitt skyddsområde.

Mandatperiod

Mandatperioden är tre år vid KI. Medarbetare som utsetts till skyddsombud kan gå in eller ur uppdraget under pågående mandatperiod. Skyddsombuden ska meddela om de avgår under pågående mandatperiod genom att återigen fylla i det digitala formuläret och då göra valet "Avgång".

Kommunicera

Komihåg att kommunicera både till din arbetsgivare och till ditt skyddsområde att du nu börjat verka som skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldiga att anslå hur arbetsmiljöorganisationen ser ut inom ditt skyddsområde. Nedan hittar du en elektronisk mall som kan användas som anslag, digitalt eller på papper.

Huvudskyddsombud på KI

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet, och att företräda skyddsombuden utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Frågor om vad det innebär att verka som skyddsombud kan ställas till våra huvudskyddsombud

Venus Azhary

KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Torsplan, SÖS, DS, Liljeholmen, Widerströmska, Scilife, UF, Aula medica

Matteo Pedrelli

KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Campus Flemingsberg, KIB, KM, BioMedicum

Länk till digitalt formulär

Anmälan om skyddsombud.

OBS! Inställningen kräver att personen finns inom organisationen.

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare

Matteo Pedrelli

Forskningssamordnare

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PE
Innehållsansvarig:
2023-02-23