Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart campus?

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete innebär ett miljöansvar och ett socialt ansvar på det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet.

Enligt KI:s riktlinjer för miljö- och hållbar utveckling ska KI:

 • Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling
 • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp
 • Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten
 • Källsortera och minska avfall

Ett hållbart campus

En viktig del av KI:s hållbarhetsarbete är att ta ett miljöansvar och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI bedriver sin verksamhet. Universitetets prioriterade områden är energianvändning, tjänsteresor, upphandling och inköp, laboratoriesäkerhet samt avfallshantering.

Energianvändning

KI använder sedan 2010 förnyelsebar el vilket har minskat energianvändningens klimatpåverkan med ca 30%.

KI:s omfattande laboratorieverksamhet innebär dock att energiförbrukningen och därmed också klimatpåverkan är stor. KI har därför som mål att minska energianvändningen per kvadratmeter med 25 procent till 2025 jämfört med 2010.

En stor del av de åtgärder som krävs för att nå detta mål måste ske i samarbete med KI:s fastighetsägare, inte minst då det gäller pågående och planerade nybyggnationer.

KI har dock ett särskilt ansvar för den energianvändning som är verksamhetsrelaterad. Här kan alla bidra genom ett energimedvetet beteende och genom att välja energisnåla produkter vid inköp av utrustning, aktivera utrustningens energisparfunktioner, stänga av datorer och annan utrustning som inte används etc.

Tjänsteresor

KI:s tjänsteresor utgör universitetets största klimatpåverkan där långväga flyg står för huvuddelen. Internationella flygresor är en förutsättning för KI:s verksamhet men KI:s resereglemente styr över till miljövänligare transportmedel då det gäller kortare resor samt till resfria möten med hjälp av modern informationsteknologi. Enligt KI:s resereglemente ska vi som arbetar på KI:

I första hand ska video- eller telefonkonferens användas för möten som annars skulle ha medfört tjänsteresor

Inrikes resor ska normalt företas med tåg framför flyg i största möjlig utsträckning. Inrikes resor med flyg ska särskilt motiveras för respektive resa.

 • Välja miljötaxi
 • Hyra miljöbil
 • Nyttja pendelbussen mellan våra campusområden
 • Åka kollektivt
 • Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Mer information på sidan om resfria mötesalternativ.

Mer information på sidan om att resa i tjänsten.

Upphandling och inköp

KI ska beakta hållbarhetsperspektivet vid all upphandling. Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling och inköp kan KI bidra till att såväl den yttre miljön som människors livs- och arbetsvillkor förbättras.

På sidan Inköp och upphandling beskrivs hur krav ska ställas i samband med upphandling och inköp vid KI. Vid inköp, välj när det är möjligt, produkter som är miljö- energi och/eller rättvisemärkta (tex. Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU-blomman, Energy Star och TCO) ur upphandlat sortiment.

Laboratoriesäkerhet

KI:s laborativa verksamhet hanterar ett stort antal kemikalier och biologiska agens. KI:s laboratoriesäkerhetsarbete syftar till att minimera risken för att människor eller natur exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Läs mer på sidan om laboratoriesäkerhet.

Avfall

KI ska arbeta materialsnålt, minska avfallsmängden och källsortera avfall. Det finns goda möjligheter till källsortering i KI:s lokaler, totalt finns upp till 17 källsorteringsfraktioner, exklusive sorteringsfraktionerna för farligt avfall från laboratorer. Universitetsförvaltningen ansvarar för att det finns källsorteringsmöbler i gemensamma utrymmen medan KI:s institutioner ansvarar för källsortering i institutionens lokaler.

Läs mer på sidan om KI:s avfallshantering.

Kontakt

Stina Jaensson

Miljösamordnare
Miljö och säkerhet
UF Universitetsförvaltningen

Documents