Översikt av studerandeprocessen

Här får du en översikt över de olika rollernas ansvar under olika delar av processen kring VIL/VFU (Studerandeprocessen).

Obligatorisk VFU

Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan.

Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. Ett avbrytande innebär att betyg sätts direkt, av examinatorn. Handlingsplan upprättas enligt respektive lärosätes riktlinjer.

Belastningsregister

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Vill du läsa texten i sin helhet eller skriva ut sidan? Högerklicka eller kortkommando Ctrl P

Inför

Visar de olika rollerna vid VIL/VFU.
Student Verksamhet:AKA / studentansvarig Verksamhet:handledare Lärosäte
Hämta information om placeringen i KLiPP. Ta del av JoBSH-utbildning och vidare information från Region Stockholm Ta emot beställningen och reservera platser i KLiPP i dialog med lärosätet. Utse handledare i samverkan med enhetschef. Ta emot uppdraget från AKA / studentansvarig och enhetschef. Lägg in studentens personuppgifter i KLiPP. VIL-samordnare lägger in beställning i KLiPP. Mejl till verksamheten kan skickas ut.
Boka tid för fotografering till eTjänstekort. Om eTjänstekort redan finns, kontrollera PIN-koderna. Beställ behörighet till lokaler, journalsystem och datorer enligt lokala rutiner. Kontrollera att studentens behörigheter är beställda. Beställ eTjänstekort i regionens beställningssystem inför studentens första VFU (utgår när JoBSH är infört).
Gå igenom kursens lärandemål. Kontrollera att medarbetarna har uppdaterad kännedom om kursens lärandemål. Uppdaterara kännedomen om lärandemålen och delta på infomöte med lärosätet och AKA / studentansvarig. Tillgängliggör lärande- målen på hemsidan. Klinisk adjunkt / lektor har kontakt och planerar undervisning med AKA / studentansvarig.
Repetera kunskapsområdet för placeringen. Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med klinisk adjunkt / lektor. Ta del av webbaserat handledarstöd. Delta i pedagogiska möten med AKA / klinisk lektor samt i andra pedagogiska forum. Studierektor / klinisk lektor ger verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA / studentansvarig.
Besvara välkomstmejlet eller ta kontakt med placeringens kontaktperson. Förbered introduktionen enligt checklistan och skicka välkomstmejl samt schema till studenten. Medverka vid förberedelser inför introduktionen och stäm av med AKA / studentansvarig gällande mottagandet av studenten. Säkerställ att aktuell handlingsplan för studenter med särskilda behov finns.

Start

Visar de olika rollerna vid VIL/VFU.
Student Verksamhet:AKA / studentansvarig Verksamhet:handledare Lärosäte
Kom förberedd med eTjänstekort och PIN-koder redo samt hälsointyg som du ska vara beredd på att visa upp på första VFU-dagen. Ansvara för studentens mottagande och att enhetens personal känner till att studenten börjar. Medverka vid introduktionen som AKA / studentansvarig organiserar. Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.
Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar. Ansvara för det övergripande introduktions-programmet. Lokal IT-ansvarig tilldelar studenten relevanta IT-behörigheter. Kontrollera att det praktiska såsom IT-behörigheter fungerar på enheten. Samverka med AKA / studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram. Säkerställ att lärplattform och kurswebb fungerar.
Planera aktivt och sätt upp konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål i samråd med handledare. Genomför återkopplings-situationer och reflekterande samtal med studenten. Planera med stöd av klinisk adjunkt / lektor för fördjupat lärande. Gå igenom schema för placeringen med studenten. Diskutera studentens konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål. Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av del- och slutmål.
Beskriv förväntningar och farhågor. Planera in stöd till student och handledare och vid behov kontakt med lärosätet. Planera för forskningsanknytning i lärande och för IPE. Tala med studenten om hur den regelbundna återkopplingen kan gå till och stäm av förväntningar och farhågor inför placeringen. Klinisk adjunkt / lektor planerar VIL tillsammans med AKA / studentansvarig.

Under

Visar de olika rollerna vid VIL/VFU.
Student Verksamhet:AKA / studentansansvarig Verksamhet:handledare Lärosäte
Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare. Tydliggör för medarbetarna att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge handledning till studenten i vissa fall med pedagogiskt stöd av AKA / studentansvarig. Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument tillgängliggjorts verksamheten.
Tillämpa aktivt eget lärande utifrån individuella behov kopplade till kursens mål. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov. Planera undervisning och seminarier med hjälp av klinisk adjunkt / lektor / studierektor. Stöd studentens aktiva lärande och träning i sin yrkesroll. Kliniska adjunkter / lektorer planerar undervisning och seminarier i samarbete med AKA / studentansvarig.
Genomför regelbundna återkopplingssituationer, avstämningar och reflektioner kring dina och kursplanens uppsatta mål tillsammans med handledare samt AKA. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål. Handledare eller handledargrupp ansvarar för handledningen efter tydlig överenskommelse. Ge stöd till studentens lärande samt när särskilda behov uppkommer.
Halvtidsbedömning: träna på återkoppling, reflektion och självvärdering. Heltidsbedömning: träna på återkoppling, reflektion och självvärdering. Medverka i förekommande fall vid halv- och heltidsbedömning. Vid risk för att studenten inte uppnår lärandemålen ska lärosätet meddelas omedelbart och en skriftlig handlingsplan utfärdas. Vid halvtids- / mittbedömning under längre placering: genomför återkopplings-samtal och ge stöd till reflektion och självvärdering.
Bedöm hur studenten ligger i förhållande till lärandemålen, ha dialog med studenten om detta och om hur ni planerar resterande tid på placeringen.
Ha dialog med lärosätet kring tveksamheter avseende studentens förmåga att uppnå lärandemålen. Planera utefter det tillsammans med studenten och lärosätet den fortsatta VFU-perioden, upprätta en handlingsplan tillsammans om det finns tveksamheter kring att studenten uppnår lärandemålen.
Examinatorn ska kontaktas i de fall det föreligger risk för ej godkänd placering samt för avbrott av VFU.
Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. Ett avbrytande innebär att betyg sätts direkt, av examinatorn. Handlingsplan upprättas enligt respektive lärosätes riktlinjer.
Vid heltidsbedömning / slutbedömning efter längre placering: genomför återkopplingssamtal och ge stöd till reflektion och självvärdering.
Ta ställning till hur studenten förhåller sig till lärandemålen och ha en dialog kring det med såväl student som lärosäte.
Examinatorn ansvarar för betygssättning och fattar beslut baserat på i huvudsak bedömningsunderlag från mitt- och slutbedömning.
Examinatorn sätter det slutgiltiga betyget på kursen baserat på bedömningen.

Efter

Visar de olika rollerna vid VIL/VFU.
Student Verksamhet:AKA / studentansansvarig Verksamhet:handledare Lärosäte
Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med handledare och AKA. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student och handledare. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student och AKA. Slutsamtal.
Fyll i VFU-enkäten som skickas ut via studentmejlen.. Förmedla återkopplingen till handledare och verksamheten. Förmedla studentens återkoppling på handledningen och verksamheten. Återkoppling till verksamheten utifrån utvärderingen.