KLOK-pristagare

KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) lyfter goda exempel på verksamheter som genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid KI. Här kan du läsa om tidigare pristagare.

2023

2023 delades priset ut till Optikerprogrammets utbildningsenhet på S:t Eriks Ögonsjukhus.

2022

2022 delades inget KLOK-pris ut.

2021

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin tar emot prispengar och skulptur för KLOK-priset 2021.
Vinnare av KLOK-priset 2021. Foto: Jenny Flygare.

2021 delades KLOK-priset ut till AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin.

Motivering

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin har genom sitt ledarskap och sätt att organisera sitt arbete skapat förutsättningar för hög kvalitet i VIL. Gruppen arbetar aktivt för att vara förebilder för handledare och medarbetare som möter studenter under VIL. De genomför handledarutbildning flera gånger per år och genom att lägga vikt vid reflektion och återkoppling har man sett att studenternas delaktighet och inflytande ökat.

AKA-gruppen arbetar för att skapa ett gott samarbete och utgöra en brygga mellan verksamhet och utbildning. Gruppen kompetensutvecklar sig på flera sätt och ett är att delta i pedagogisk forskning inom bland annat peer learning och IPL."

Pris till AKA-gruppen vid BMA-programmet för arbete med verksamhetsintegrerat lärande

Seminarium

2020

Inget pris delades ut.

Tidigare pristagare

2019 års mottagare av KLOK-priset är Danderyds akademiska vårdcentral. Priset mottogs av verksamhetschef Camilla Lannefors, AVC-samordnare Christina Olsson och adjungerade kliniska adjunkterna Jenny Nilsson, Katarina Krokstedt och George Iverieli.

Motivering

"Danderyds akademiska vårdcentral bedriver en till omfattning och innehåll imponerande pedagogisk verksamhet. Interprofessionellt lärande stimuleras och tränas genom interprofessionella seminarier och hembesök.

Handledarna får stöd och utveckling genom handledarmöten om interprofessionellt lärande och Peer learning. Ledningen stödjer och stimulerar även att handledarna går längre pedagogiska utbildningar. Danderyds akademiska vårdcentral har två pedagogiska ALF-projekt i vilka de interprofessionella hembesöken utvecklas och utvärderas och handledningsmodellen Peer learning implementeras. Projektresultat har presenterats på nationella och internationella konferenser."

Nyhet: KLOK-priset till Danderyds akademiska vårdcentral

2018 års mottagare av KLOK-priset är Egen regi i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Motivering

”Egen regi i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har på ett föredömligt sätt under flera år arbetat med att utveckla verksamheten för att ge studenterna en god lärmiljö.

Man har satsat på personalens pedagogiska kompetensutveckling, implementerat peer learning för samtliga verksamheter, utvecklat studentmottagande i ledningssystemet, utvärderat verksamheten för att få underlag för kontinuerlig förbättring, startat ett forskningssamarbete med KI samt stimulerat flera andra stadsdelsförvaltningar till att utveckla bra studerandemiljöer.”

2017 års mottagare av KLOK-priset är Akademisk ambulans i Stockholm. Priset mottogs av Tomas Nilsson, AKA på AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, anknuten KI).

Motivering

"Akademisk ambulans i Stockholm har på ett föredömligt sätt lyckats organisera och implementera ambulanssjukvård som en VFU-arena för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter."

Hedersomnämnande

2017 delades även ett hedersomnämnande ut, det gick till: Egen regi i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning. Priset mottogs av Åsa Olsson, AKA och Leif Kananen, avdelningschef.

Motivering

"Egen regi i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning har målmedvetet under flera år arbetat med att utveckla verksamheten för att ge studenterna en god VFU-miljö. Arbete har bland annat inneburit att man bildat en akademisk nod med Äldreförvaltningen, anställt en kommunal klinisk adjunkt (AKA), satsat på personalens pedagogiska kompetensutveckling samt utvecklat och fördjupat samarbetet med Karolinska Institutet."

2014 års mottagare av KLOK-priset är Klinisk utbildningsavdelning (KUA) inom ortopedi på Södersjukhuset. Priset överlämnades av Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, KI på KIs utbildningskongress.

Motivering

"Ett tydligt och engagerat ledarskap för en verksamhet som ständigt utvecklats sedan starten 1998. Det finns en pedagogisk grundidé som bärs upp av välutbildad personal och verksamheten har tydligt visat sig stimulera och stödja studenternas lärande."

KLOK-priset 2013 tilldelades verksamhetsområde Anestesi- och intensivvård, Kirurgi- och urologi för OpLeanAN, Interprofessionell undervisningsmodell på anestesi, operation och IVA, Danderyds Sjukhus AB.

Priset överlämnades av Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, KI och ordförande i CKU styrgrupp på inspirationsdagen Utbildning i Vårdens Vardag, anordnad av SLL Personal och Utbildning, tillsammans med CKU.

Motivering 

"Ett systematiskt och väl förankrat arbete där flera kliniker samarbetar. En hållbar modell har utvecklats för studenternas professionella såväl som interprofessionella lärande inför, under och efter operation.”

KLOK-priset 2012 tilldelades Klinisk utbildningsmottagning (KUM) vid akutmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Priset delades ut på Karolinska Institutets Utbildningskongress den 27 mars 2012.

Motivering

"Den kliniska utbildningsmottagningen har allt sedan starten 1999 skattats mycket högt av sjuksköterske-, läkar- och sjukgymnaststudenter. Verksamheten har ständigt utvecklats för att ge studenterna så goda förutsättningar som möjligt för såväl teamträning som att självständigt få handlägga patienter på akutmottagningen. Den kliniska utbildningsmottagningen har stimulerat och inspirerat till att starta liknande verksamheter vid andra sjukhus."

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-10-26