Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Här finns bland annat kriterier för interprofessionell utbildningsaktivitet och information om de interprofessionella lärandemålen.

Interprofessionella lärandemål

Samtliga studenter vid Karolinska Institutet ska efter avslutad utbildning på grundnivå och avancerad nivå ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla en verksamhet i nära samverkan med andra professioner.

Vidare ska studenterna ha uppnått de tre övergripande programgemensamma lärandemål som fastställts i US 2018-02-07:

Studenten ska kunna:

  • identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet
  • kommunicera och samarbeta med andra professioner inom det kommande verksamhetsområdet
  • analysera och reflektera hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av hög kvalitet.

Kriterier för interprofessionell utbildningsaktivitet

  • Kursen/momentet ska ges till minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Kursen/momentet ska inkludera minst ett interprofessionellt lärandemål som ska inkluderas i examinationen.
  • Kursplanen ska utarbetas i samarbete av företrädare för minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Kursen/momentet planeras, genomförs och examineras och utvärderas av lärare/handledare från minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Undervisnings- och lärandeaktiviteter ska inkludera arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemålet.

Bedömning

Bedömningsinstrument för interprofessionellt samarbete, BIPS, är rekommenderat att användas för att synliggöra utvecklingen av den interprofessionella kompetensen på KI:s utbildningsprogram. Det kan vara ett redskap för formativa och summativa bedömningar av deltagarnas kompetenser i interprofessionellt samarbete.

BIPS har utvecklats för att användas mellan olika vårdutbildningsprogram och i olika lärandemiljöer. Instrumentets dimensioner kan användas vid olika tidpunkter och olika nivåer under utbildningen. BIPS kan användas i sin helhet, alternativt kan fokus ligga på enstaka kompetenser beroende på aktivitet och nivå.

BIPS redogör för ett antal kriterier som beskriver viktiga interprofessionella kompetenser som ska observeras och eller bedömas. 

Så kan BIPS användas

Handledare/facilitatorer har hjälp av instrumentet vid planering och utvärdering av läraktiviteter. BIPS kan även användas för att förbättra kvaliteten på instruktionerna till studenterna, eftersom den inkluderar färdigheter och fokuserar på specifika detaljer i aktiviteten.

Med hjälp av bedömningsinstrumentet kan tydliga mål för olika färdigheter synliggöras. Studenterna kan använda bedömningsinstrumentet vid självevaluering. Även på gruppnivå kan man ha stöd av BIPS för utvärdering av det interprofessionella samarbetet. Peer assessment/kamratbedömning är en annan möjlighet till användning av instrumentet.

Om studenterna får instrumentet BIPS i förhand har de möjlighet att förbereda sig och förstå hur deras prestation blir utvärderad.

Bedömningsinstrument BIPS

BIPS (PDF, 465.95 KB)

Om BIPS

BIPS är en svensk översättning av det internationella instrumentet ICAR (Interprofessional Collaborator Assessment Rubric). Instrumentet översattes och testades vid en interprofessionell utbildningsenhet. Den svenska versionen återöversattes efter vissa mindre anpassningar till engelska av en professionell översättare, vilken godkändes av doktor Vernon (skapare av ursprungliga ICAR) i oktober 2018.

ICAR
ICAR kan användas vid lärandeaktiviteter som genomförs på engelska. ICAR: Interprofessional Collaborator Assessment Rubric