Kursvärdering för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Kursvärderingsenkäten ska bestå av de generella frågor och en valfri öppen fråga. Därtill kan program- eller kursspecifika frågor läggas till. Kursvärderingsenkäter på KI bör ha samma inledning för att alla studenter ska få samma information.

Kursvärderingsenkäten bör inte innehålla fler än 20 frågor.

Delar i kursvärderingsenkäten

KI:s fem generella frågor

Alla kursvärderingsenkäter för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid KI ska innehålla dessa fem generella frågor:

  1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
  2. Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
  3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till examination.
  4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)
  5. Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Studenterna värderar frågorna med hjälp av den 5-gradig svarsskalan I mycket liten grad, I liten grad, Delvis, I hög grad, I mycket hög grad.

De fem generella frågorna på engelska finns på den engelska sidan Course evaluation for courses at the undergraduate and advanced level.

Programspecifika frågor

Programansvarig väljer programspecifika frågor. Som stöd finns en frågebank ur vilken programansvarig kan välja frågor. Tänk på att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än 20 frågor.

Programansvarig kan kontakta Zoe Säflund för att få hjälp med att välja frågor från frågebanken, få frågorna som valts från frågebanken översatta till engelska, samt att skapa en mall i KI Survey innehållande de programspecifika frågorna.

Kursspecifika frågor

Kursansvarige väljer kursspecifika frågor. Som stöd finns en frågebank ur vilken kursansvarig kan välja frågor. Tänk på att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än 20 frågor.

Kursansvarig kan kontakta Zoe Säflund för att få hjälp att få frågor som valts från frågebanken översatta till engelska. 

Kursvärderingsenkätens standardinledning

Den här enkäten gäller kurs [kursens namn] som du just avslutat. Svaren på denna enkät kommer hjälpa oss att utveckla kursen samt även bidra till utvecklingen av utbildningar på hela Karolinska Institutet eftersom de första fem frågorna kommer att användas på alla kurser som ges.

Efter att kursansvarig analyserat svaren på denna enkät kommer alla kursens studenter få ta del av en sammanfattning där kursansvarig bland annat beskriver vilka eventuella förändringar som kommer göras av kursen till nästa gång, så du direkt kan se hur dina svar kan påverka utvecklingen. Dina svar i enkäten kommer att vara anonyma.

En del av frågorna relaterar till kursens lärandemål som du finner nedan. Läs gärna igenom dem innan du besvarar enkäten.

Jättetack för din medverkan!

[Kursens lärandemål läggs till här]

Kontakt

Har du frågor om kursvärdering kan du kontakta Zoe Säflund.

Profile image

Zoe Säflund

Pedagogisk utvecklare
+46852483692