Avnämarenkäten

Avnämarenkäten ska bestå av de tolv generella frågorna och en till åtta programspecifika frågor. Avnämarenkäten bör inte innehålla fler än 20 frågor.

Avnämarenkätfrågor
Typ av fråga Antal Beslutar om frågorna
Generella frågor 12 Kommittén för utbildning
Programspecifika frågor 1-8 Programnämnd

KI:s generella avnämarenkätfrågor

Kommittén för utbildning beslutar om KI:s generella avnämarenkätfrågor vilka är obligatoriska för alla program som skickar ut avnämarenkät.

1. Vilken marknadssektor tillhör din arbetsgivare?

 • Kommunal (inkl. privat verksamhet med vårdavtal)
 • Landsting (inkl. privat verksamhet med vårdavtal)
 • Statlig förvaltning och affärsverk
 • Näringslivet
 • Övrig, specificera gärna vilken: .............................................................................

2. Hur många anställda har den organisation eller det företag där du är anställd?

Exempel: Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Gustavsbergs VC, Sjukgymnastgruppen AB osv.

 • Färre än 10
 • 10-49
 • 50-250
 • Fler än 250

(Alternativen är i enlighet med EU:s klassificering i micro, små och medelstora företag).

3. Hur många nyutexaminerade [yrke/examen] har du haft de senaste två åren i den enhet som du har rekryterings- och/eller chefsansvar för?

 • Inga
 • 1-2
 • 3-5
 • Fler än 5
 • Vet ej

4. Har det betydelse för dig vilken högskola nyutexaminerade [yrke/examen] kommer från när du rekryterar?

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

Motivera gärna ditt svar!   ..............................................................................................................

5. Uppfattar du att nyutexaminerade [yrke/examen] generellt har kompetens att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt?

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

Motivera gärna ditt svar!   ...................................................................................................

6. Hur väl bedömer du att nyutexaminerade [yrke/examen] motsvarar arbetets krav på:

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

Samarbetsförmåga      

Kritiskt tänkande      

Kommunikationsförmåga      

Självständighet      

Att söka och värdera information      

Problemlösningsförmåga      

Praktiska färdigheter      

Här kan programmet lägga till kunskaper, färdigheter och förhållningssätt t.ex: Patientbemötande      

7. I vilken utsträckning upplever du att nyutexaminerade [yrke/examen] visar förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap?

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

Motivera gärna ditt svar!   ...................................................................................................

8. Vilka styrkor har dagens nyutexaminerade [yrke/examen]?

.............................................................................................................................................

9. Vilka svagheter har dagens nyutexaminerade [yrke/examen]?

.............................................................................................................................................

10. Vilka råd skulle du vilja ge till Karolinska Institutet kring utveckling av utbildningen för att möta kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och samhällets behov de kommande 10 åren?

..............................................................................................................................................

11. Hur väl känner du till hur [utbildnings]programmet på Karolinska Institutet är uppbyggt idag?

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

12. Hur nöjd är du med nuvarande samarbete mellan din arbetsgivare och Karolinska Institutet vad gäller utbildningens innehåll och kvalitet?

 • I mycket liten grad
 • I liten grad
 • Delvis
 • I hög grad
 • I mycket hög grad
 • Vet ej

Motivera gärna ditt svar och ge förslag på hur samarbetet ev. kan förbättras! ..............................................................................................................................................

Standardinledningen

Avnämarenkäten ska innehålla standardinledningen:

Arbetsgivares perspektiv på nyutexaminerade [yrke/examen] utbildning och kompetens

Tack för att du väljer att medverka i Karolinska Institutets avnämarundersökning med syfte att belysa arbetsgivares perspektiv på utbildning och kompetens. Frågorna handlar om din erfarenhet av att anställa och/eller arbeta med nyutexaminerade [yrke/examen]. Vi har i undersökningen definierat nyutexaminerad som en person som avslutat sin grundutbildning för högst två år sedan.

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Dina svar kommer att behandlas och rapporteras konfidentiellt och på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras.

Enkäten innehåller totalt [antal] frågor och tar ca 15 minuter att besvara. Om du behöver kan du avbryta och återkomma till enkäten vid ett senare tillfälle. Dina svar sparas automatiskt.

Om du har frågor och funderingar kring enkäten eller undersökningens genomförande är du varmt välkommen att kontakta [Namn, titel/funktion, e-post, telefonnummer].

Tack för att du medverkar!

[Avsändare]

ZS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-05-22