Systematiskt kvalitetsarbete inom forskning

Forskning vid KI präglas av ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner. Som ett led i detta pågår ett arbete med att etablera strukturer och skapa utrymme för dialog och uppföljning kring etik och kvalitet.

Ett kvalitetssystem för forskning av hög kvalitet

Kvalitetsarbetet är det arbete som bedrivs inom ramen för kvalitetssystemet. Det omfattar både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, det vill säga dels det arbete som görs för att säkerställa att forskningsverksamheten håller hög kvalitet, dels det arbete som görs för att utveckla forskningsverksamheten. Kvalitetsarbetet bedrivs på alla nivåer inom lärosätet och involverar lärosätenas personal samt studenter och doktorander. I arbetet ingår både ständigt pågående kollegial granskning och strategiskt arbete med forskningsverksamheten. Med ett systematiskt kvalitetsarbete avses ett kontinuerligt förbättringsarbete som sker enligt givna processer och rutiner med syftet att säkra och utveckla kvaliteten i hela forskningsverksamheten.

KI:s riktlinjer avseende systematiskt kvalitetsarbete inom forskning

KI som myndighet måste förhålla sig till en rad andra myndigheter som utövar både tillsyn över och formar förutsättningar för ett universitet, till exempel Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Vetenskapsrådet (VR). Eftersom KI är ett universitet som bedriver en väsentlig del av verksamheten inom eller i nära samarbete med hälso- och sjukvården har lärosätet också att förhålla sig till Hälso- och sjukvårdslagen, Sekretesslagstiftning samt till Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer.

KI:s uppdrag enligt högskolelag (HL) och Högskoleförordning (HF) innefattar följande:

3§ Högskolelagen: Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

4§ Högskolelagen: Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

Sedan 2017 har UKÄ ett nationellt uppdrag att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Uppdraget innefattar att granska på vilket sätt lärosätena tar tillvara på resultaten från kollegiala granskningar och genom sitt systematiska kvalitetsarbete omsätter resultaten i kvalitetshöjande åtgärder.

UKÄ:s granskningar har sin utgångspunkt i HL, HF, det av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) gemensamt framtagna ramverket för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning samt Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

Riktlinjer för forskning vid KI