Studiemiljö och pedagogik

Studenternas studiemiljö och pedagogik är två centrala teman inom lika villkor i undervisningen. Karolinska Institutet strävar efter att vara inkluderande och välkomnande för alla grupper i samhället. Karolinska Institutet ska inte bara vara ett lärosäte med så bred rekrytering som möjligt, genomströmningen ska vara hög i alla studentgrupper.

Books

Det är därför viktigt att säkerställa att alla studenter får möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt utifrån sin funktionsförmåga och oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. KI ska erbjuda en studiemiljö fri från trakasserier och kränkningar där studenterna har likvärdiga möjligheter att ta plats och utvecklas.

För att åstadkomma det är det viktigt att bedriva undervisningen på ett tillgängligt och inkluderande sätt och utifrån en könsmedveten pedagogik? Gunilla Carstensen (2006 ) beskriver könsmedveten pedagogik på följande sätt: ”Könsmedveten pedagogik utgår från att kön har betydelse för lärande, kunskap och undervisning. Det innebär i sin tur att som lärare börja reflektera kring kön, att kritiskt granska vad kön betyder och också att ifrågasätta vilka föreställningar om kön som formar olika situationer i allmänhet men undervisningssituationen i synnerhet. Längst ner på sidan finns litteraturtips för tillgänglig och inkluderande pedagogik.
Här kan du läsa mer om KI:s arbete för breddad rekrytering

På sidorna om studenträtt finns vägledning för dina studenter.

Litteraturlista pedagogik

Att integrera genus som innehåll och form. En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning. Anna Fogelberg Eriksson & Ingrid Karlsson (2006). Linköping: Linköpingsuniversitet.
Publikationen finns att ladda ner här

Könsmedveten forskarhandledning: teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter. Schnaas, Ulrike (2011). Uppsala: Uppsala universitet, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling.
Publikationen finns att ladda ner här

Könsmedveten pedagogik för universitetslärare: en introduktion och bibliografi. Bondestam, Fredrik (2003). Uppsala: Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI).

Könsmedveten pedagogik: konkreta tips och övningar för lärare. Carstensen, Gunilla (2006) Uppsala: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI), Uppsala universitet.
Publikationen finns att ladda ner här

Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen. Kalonaityté, Viktorija (2014). 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Undervisa tillgängligt!: pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning hos studenter inte skall vara ett hinder för att genomföra studierna. Henriksson, Ann-Sofie (2012). Rev. uppl. Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, Uppsala universitet.
Publikationen finns att ladda ner här