Studenters åtkomst till journaluppgifter

Med anledning av Datainspektionens beslut från den 24 maj 2018 rörande utlämnande av patientuppgifter genom direktåtkomst till studerande vid Uppsala Universitet har följande information tagits fram av KI:s juridiska avdelning tillsammans med SLL:s jurister.

När kan studenter få åtkomst till journaluppgifter

Studerande inom hälso- och sjukvård kan, i enlighet med bestämmelser i patientdatalagen och dataskyddsförordningen, ha möjlighet att ta del av journaluppgifter genom egen inloggning i journalsystemet. Detta är tillåtet när studenterna inom ramen för sin praktik deltar i den faktiska patientvården och utför arbetsuppgifter som kan jämställas med den som övriga yrkesutövare hos en vårdgivare utför.

Utöver detta kan studenter ges åtkomst till journalsystemet om de för vårdgivarens räkning utför systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med vårdgivarens interna riktlinjer för sådana arbeten.

Studenterna om fattas i dessa fall av den interna sekretessen.

När kan studenter inte få direktåtkomst till journaluppgifter

Studenter som inte deltar i vården eller i vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete har inte rätt att ta del av patientuppgifter genom direktåtkomst och ska inte ges behörighet till vårdsystem som innehåller patientuppgifter. Detta gäller även om studenten deltar i ett arbete som fått forskningsetiskt godkännande.

Att direktåtkomst inte är tillåten innebär att studenten inte får ges inloggningsuppgifter och själv gå in i journalsystemet för att söka fram uppgifter.

Åtkomst till journaluppgifter genom utlämnande av handling

Studenterna kan få tillgång till uppgifter i patientjournaler genom utlämnande på papper eller elektroniskt.

Processen för att ta fram uppgifter består av tre steg: framtagande av uppgifter, inhämtade av patienters samtycke eller avidentifiering och utlämnande av uppgifter.

  • Uppgiften att ta fram relevanta uppgifter kan ges till utsedd person hos vårdgivaren (t.ex. handledare, utbildningsläkare).
  • Uppgifterna måste därefter avidentifieras så att patientens identitet inte röjs. Alternativt kan patientens samtycke till utlämnande inhämtas. (Patienter kan samtycka till utlämnande av uppgifter men kan inte samtycka till direktåtkomst.)
  • När sekretessen har brutits kan uppgifterna lämnas ut på papper eller genom elektroniskt utlämnande.

Bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen samt gällande dataskyddsbestämmelser ska tillämpas vid sådant utlämnande.

HS
Innehållsgranskare:
Maja Hallerfors
2022-09-14