Föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om anställning av personer inom forskning, forskningsstöd och forskningsinfrastruktur. Syftet med föreskrifterna är att tillsammans med anställningsordningen och tillhörande anvisningar reglera karriärvägar för anställda efter doktorsexamen och som är verksamma inom utbildning, forskning, forskningsstöd och forskningsinfrastruktur.

  • Diarienummer: 1-1109/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-04-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, institutioner, fackliga företrädare, fakultetsnämnd
  • Revidering med avseende på: Nya befattningar

Sammanfattning av föreskrifterna

Med stöd av högskolelagen föreskrivs följande. Dessa föreskrifter reglerar andra anställningar än läraranställningar och vars arbetsuppgifter i huvudsak är inom forskning, forskningsstöd och forskningsinfrastruktur. Anställning som lärare regleras i anställningsordningen vilken styrelsen vid varje högskola ska fastställa enligt högskoleförordningen. Utöver vissa generella bestämmelser avseende anställning inom staten regleras även behörighetskrav och arbetsuppgifter för de befattningar som innefattas i aktuella föreskrifter.

Föreskrifterna i sin helhet