Karolinska institutets historiska arkiv

Karolinska Institutets (KI:s) organisation speglas i arkivbildningen. Den övergripande arkivbildningen återfinns i universitetsförvaltningens arkiv medan institutionerna är egna delarkivbildare. Organisationsförändringar har satt sin prägel på arkiven och idag finns det ett flertal delarkivbildare.

Några av de handlingstyper som finns i KI:s arkiv:

 • Protokoll från KI:s styrelser, kommittéer och nämnder
 • Kursplaner
 • Diarieförda handlingar
 • Kurskataloger
 • Examensbevis

De flesta handlingar förvaras i centralarkivet såsom KI:s forskningsetiska kommittéers arkiv 1995-2004, medicinhistoriskt arkiv och arkiv över upphörda institutioner. Här finns även Universitetsförvaltningens arkiv från år 1964 och framåt. Förvaltningens äldre arkivmaterial från 1810-1963 förvaras vid Riksarkivet och går att söka i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Upphörda institutioner

KI har vid ett flertal tillfällen genomgått organisationsförändringar. En av de stora förändringarna skedde år 1993 då över 100 institutioner slogs ihop och bildade 35 institutioner. Är ni intresserade av äldre arkivbildare kontakta arkivet för att få tillgång till arkivförteckning.

Flertalet upphörda arkivbildare vid KI

Flertalet upphörda arkivbildare vid KI
Institutionsnamn Verksamhetsperiod
Allmänmedicin 1988-1993
Anatomi 1944-1993
Anestesiologi och intensivvård 1964-1993
Bakteriologi 1941-1993
Barn- och ungdomspsykiatri, S:t Göran 1958-1993
Biokemi I+II, biokemiska avdelningen I 1979-1993
Cardiologi 1949-1993 (1993-2005)
Centrum för bioteknik (CBT) Förvaras vid Landstingsarkivet
Centrum för idrottsforskning 1988-2001
Centrum för nutrition och toxikologi (CNT) Förvaras vid Landstingsarkivet
Centrum för strukturbiokemi (CSB) Förvaras vid Landstingsarkivet
Dermatologi och venereologi 1948-1993
Dermatologi och venereologi 1968-1993
Diagnostisk radiologi 1940-1993
Diagnostisk radiologi, Huddinge sjukhus 1972-1993
Endokrinologi 1958-1993
Enheten för psykoterapiutbildningen, S:t Göran 1980-1993
Experimentell alkohol- och narkotikaforskning 1956-1993
Experimentell beroendeforskning-
Experimentell kirurgi Se experimentell kirurgi, thoraxkliniken
Farmakologi 1986-1993
Farmakologi, avdelningen för odontologisk farmakologi 1968-1993
Fysikalisk medicin och rehabilitering 1977-1993
Fysiologi I+II, Baromedicin och omgivningsfysiologi-
Fysiologi III 1977-1993
Geriatrik 1987-1993
Gustaf V:s forskningsinstitut 1948-1993
Histologi 1878-1985
Histologi och neurobiologi 1987-1993
Humaniora, informatik och samhällsvetenskap HIS 1998-2001
Hygien 1957-1993
Immunologi 1982-1993
Infektionssjukdomar 1967-1993
Infektionssjukdomar 1965-1993
Institutet för miljömedicin 1988-1993
Internationell hälsa och sjukvårdsforskning (IHCAR) 1984-1993
Kamerala avdelningen 1936-1971
Karolinska institutets förvaltningsnämnd och kameralkontoret 1830-1964 Förvaras vid Riksarkivet
Karolinska institutets kansli 1823-1964 Förvaras vid Riksarkivet
KI:s forskningsetiska kommittéer 1967-2003
KI:s universitetsförvaltning och medicinska fakultet 1964-1998
Kirurgi 1980-1993
Kirurgi 1967-1993
Kirurgi, Huddinge sjukhus 1973-1993
Kirurgi, KS 1940-1993
Kirurgisk vetenskap 1993-2005 Förvaras av MMK
Klinisk bakteriologi, Huddinge 1973-1993
Klinisk farmakologi 1972-1993
Klinisk fysiologi 1980-1993
Klinisk fysiologi 1947-1993
Klinisk fysiologi 1975-1993
Klinisk genetik 1970-1993
Klinisk immunologi 1980-1993
Klinisk immunologi 1984-1993
Klinisk kemi 1980-1993
Klinisk kemi 1975-1993
Klinisk kemi 1972-1993
Klinisk kemi och blodkoagulation 1979-1993
Klinisk mikrobiologi 1961-1993
Klinisk neurofysiologi 1948-1993
Klinisk oral fysiologi 1966-1993
Klinisk vetenskap, HS 1993-2005
Kliniskt forskningscentrum 1993-2003
Kliniskt forskningscentrum 1976-1993
Laboratoriemedicin 1993-1999
Logopedi och foniatri 1977-1993
Medicin 1980-1993
Medicin 1940-1993
Medicin 1966-1993
Medicin, Huddinge sjukhus 1972-1993
Medicinsk cellbiologi 1987-1993
Medicinsk cellgenetik 1948-1993
Medicinsk fysik 1956-1993
Medicinsk informationsbehandling (IMI) 1980-1993
Medicinsk kemi I+II 1969-1993
Medicinsk laboratorievetenskap och teknik 1993-2002
Medicinsk näringslära 1978-2005
Medicinsk radiobiologi 1941-1993
Medicinsk teknik 1960-1993
Medicinsk undervisning (IMU) 1984-1993
Medicinska njursjukdomar 1980-1993
Mikrobiologisk genetik 1962-1993
MIP 1993-1997
Molekylär genetik 1987-1993
Molekylärbiologi 1988-1993
Molekylärbiologi, Huddinge 1986-94
Neurofysiologi 1940-1993
Neurokirurgi 1970-talet-1993
Neurologi 1987-1993
Neurologi, Huddinge sjukhus 1974-1993
Neuroradiologi 1973-1993
Obstetrik och gynekologi 1968-1993
Obstetrik och gynekologi 1983-1993
Obstetrik och gynekologi, Huddinge 1972-1993
Obstetrik och gynekologi, Huddinge 1972-1993
Odontologisk smittrisk
Odontologiska fakulteten 1964-1998
Odontologiska intendenturavdelningen 1975-1993
Oftalmiatrik 1974-1993
Oftalmiatrik 1990(?)-1993
Oftalmiatrik 1977-1993
Omvårdnad 1998-2006
Oral diagnostik 1985-1993
Oral diagnostik 1993-1996
Oral kirurgi 1964-1993
Oral mikrobiologi 1975-1993
Ortodonti 1949-1993
Ortopedisk kirurgi 1975-1993
Ortopedisk kirurgi, Huddinge sjukhus 1972-1993
Parodontologi 1966-1993
Patologi 1976-1993
Patologi 1974-1993
Pediatrik (Sachsska) 1982-1993
Pediatrik, Huddinge 1974-1993
Pedodonti 1977-1993
Psykiatri och psykologi 1982-1993
Psykiatri, Huddinge sjukhus 1976-1993
Psykiatri, S:t Göran 1970-talet-1993
Radiofysik (yngre) 1965-1993
Radiofysiska institutionen (äldre) 1921-1966
Reumatologi 1973-1993
Rättsmedicin 1861-1993
Sjukgymnastik 1983-2002
Social- och rättspsykiatri 1948-1993
Socialmedicin 1974-1997 HS Förvaras vid Riksarkivet
Socialmedicin, Vårdcentralen Kronan 1980-1993
Statens Tandteknikerhögskola 1944-1986
Stressforskning 1959-1993
Tandläkarhögskolans kansli 1898-1964
Teknisk audiologi 1963-1993
Thoraxkirurgi, KS 1950-talet-1993
Thoraxmedicin 1957-1993
Toxikologi 1965-1993
Toxikologisk informationsservice 1981-1985
Tumörbiologi 1941-1993
Urologi 1967-1993
Virologi 1949-1993
Yrkesmedicin 1990-1993
Öron- näs- och halssjukdomar, Huddinge sjukhus 1974-1993
Öron- näsa- och halssjukdomar ca 1940-1993
Öron- näsa- och halssjukdomar och audiologi, Södersjukhuset ca 1975-1993

Medicinhistoriskt arkiv

Medicinhistoriskt arkiv är ett pågående projekt som bedrivs av enheten för arkiv och registratur och enheten för medicinens historia och kulturarv, och har som syfte att bevara medicinhistoriskt intressant material. Utgångspunkten har varit att medicinska forskare hanterat och sparat forskningsrelaterat arkivmaterial själva och därigenom byggt upp egna personarkiv. För att de arkiven inte ska gå förlorade kan de lämnas till KI. Materialet som tagits om hand, ordnas och förtecknas och förvaras tillsammans med KI:s övriga arkivbildare.

Är ni intresserad av något personarkiv, kontakta arkivet för att få ta del av arkivförteckningarna.

Exempel på personarkiv:

 • Sune Bergström
 • Viking Olof Björk
 • Birger Blombäck
 • Margareta Blombäck
 • Clarence Crafoord
 • Ulf S von Euler
 • C G Hedén
 • Gunnar Inghe
 • Erik Jorpes
 • Rolf Luft
 • Fritiof S Sjöstrand
 • Lennart Wetterberg
 • Rolf Zetterström

Kontakta oss

Har ni varit forskare vid KI och är intresserad av att ert personarkiv ska hamna i Medicinhistoriskt arkiv, se Medicinhistoriska samlingar. För frågor kontakta arkivet@ki.se.

CV
Innehållsgranskare:
Tove Hörner
2024-07-02