Organisation och arbetsgrupper i Neo

För att sköta samarbetet mellan de olika institutionerna baserade i Neo finns flera grupper som ansvarar för olika information och beslut.

Neo Manager och Neos arbetsmiljökoordinator

(från 1 januari, 2022)

Håkan Ottosson

Neos arbetsmiljökoordinator
0852481035

Neos styrgrupp

Styrgruppen behandlar övergripande frågor kring Neo-byggnaden såsom infrastruktur, ekonomi och policy som sträcker sig över institutionsgränserna. Vi använder ett alternerande ordförandeskap.

Eric Westman, NVS, Professor, Sektionen för klinisk geriatrik (ordförande från 31/8 2021)
Maria Ankarcrona, NVS, Prefekt

Janne Johansson, BioNut, Prefekt
Lennart Nilsson, BioNut, Bidrädande prefekt
Thomas Tinglöv, BioNut, Administrativ chef
Luca Jovine, BioNut, Professor

Petter Höglund, MedH, Prefekt
Klas Karlsson, MedH, Admiistrativ chef
Eva Hellström Lindberg, MedH, Professor
Mikael Rydén, MedH, Professor, Avdelningen för endokrinologi

Matti Sällberg, LabMed, Prefekt

Peter Stenvinkel, CLINTEC, Professor

Affilierade medlemmar

Elisabeth Raschperger, Neo manager

Peter Svensson, NSCG

Funktionsmejl

Neo.steering@biosci.ki.se

Protokoll

Protokoll från Neos styrgruppsmöten under det senaste året finns längst ner på den engelska versionen av denna sida (för inloggad personal).

Neo operations

Gruppen "Neo operations" har hand om frågor relaterade till den dagliga verksamheten i Neo. Denna grupp kommer sedan att samordna ärendena och delegera uppgiften till lämplig person, grupp eller fastighetsägaren (Hemsö). Incidenter relaterade till arbetssäkerhet ska omedelbart rapporteras till rätt instans. Problemet bör samtidigt också rapporteras till "Neo operations" så att de kan se till att problemen löses så snart som möjligt.

Ordförande: Johan Dethlefsen

Funktionsmejl 

Neo.operations@biosci.ki.se

Husrådet

Husrådet fastställer de gemensamma reglerna för byggnaden och beslutar hur faciliteterna i Neo ska användas. Gruppen har en helhetssyn på hur utrymmena används i Neo. Detta är viktigt när en ny forskargrupp kommer till Neo, när forskargrupper behöver flytta inom Neo eller expandera inom Neo. Det är viktigt att Husrådet får besked om en forskargrupp vill expandera eller om en grupp krymper, så att vi kan använda ytan i Neo på ett effektivt sätt för att minska hyreskostnaderna, arbeta effektivt och öka samarbeten. Styrgruppen har delegerat ansvaret och beslutsfattandet i dessa frågor till Husrådet.

Ordförande: Thomas Tinglöv

Funktionsmejl

Neo.house@biosci.ki.se

Protokoll

Protokoll från Husrådets möten under det senaste året finns längst ner på den engelska versionen av denna sida (för inloggad personal).

Arbetsmiljögruppen (WEG)

Denna grupp behandlar alla frågor som rör arbetsmiljö i Neo (brandsäkerhet, labbsäkerhet och allmän arbetsmiljö). Gruppen har ett nära samarbete med styrgruppen och gruppen "Neo Operation" samt arbetsmiljögrupperna på samtliga institutioner. Gruppen ansvarar för brandövningar och säkerhetsronder i Neo.

Ordförande: Håkan Ottosson

Funktionsmejl

Neo.weg@biosci.ki.se 

Read more about work environment and safety in Neo and at KI here:

Safety in Neo

Neo Scientific collaborations group (NSCG)

Gruppen Neo Scientific collaborations har följande uppgifter:

  • Neo retreat
  • Aktiviteter för Masterstudenter
  • Seminarieserie för KI Syd

Ordförande: Peter Svensson

Funktionsmejl

Neo.scientific@biosci.ki.se 

Cellkulturgruppen

Cellkulturgruppen koordinerar arbetet i cellodlingsrummen i Neo.

Ordförande: Mattias Carlsten

Funktionsmejl

Neo.cell@biosci.ki.se 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID