Lika villkor i undervisningen

I undervisningen finns två övergripande perpektiv på lika villkor, studiemiljö och utbildningens innehåll.

Studiemiljö

Hur trivs studenterna? Har alla samma möjligheter att ta plats och utvecklas? Finns det risk för trakasserier eller kränkningar under utbildningen? Finns det forum för studenterna att ta upp eventuella problem? Titta gärna på sidorna om studenträtt.

Utbildningens innehåll

Det andra perspektivet handlar om utbildningens innehåll. Vad får studenterna lära sig om perspektiv som är relaterade till lika villkor? Det kan handla om genusperspektiv, funktionshinderperspektiv eller hbt-perspektiv. Om du undervisar eller handleder på en kurs som handlar om patientkontakter eller ett professionellt bemötande finns det mycket litteratur att utgå ifrån. Kvinnor och män är olika nöjda med sjukvården och får olika tillgång till sjukvården. Det finns också litteratur som handlar om bemötandet i sjukvården för hbt-personer. Det finns också litteratur som handlar om att vården idag är ojämnlik, att olika grupper får olika tillgång till vården.

Det kan vara kvalitetshöjande att ha ett likabehandlingsperspektiv i undervisningen där det är relevant. Med dessa perspektiv ges förutsättningar för studenterna, att i sitt kommande yrkesliv, leva upp till kraven i diskrimineringslagen som också gäller inom hälso- och sjukvården. Det ökar också chanserna till att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens 2 paragraf som säger att:

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården."

Exempel på relevant litteratur

Det syns inte utanpå men känns inuti – om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården, Anna Knöfel Magnusson, Homo 2006

Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar, Wijma B, Smirthwaite G, Swahnberg K (red), Studentlitteratur, 2010

Genusperspektiv på medicinen, Anne Hammarström, HSV 2004

Genusperspektiv på vårdvetenskap, Ann Öhman, HSV 2009

I den akademiska garderoben, A-C. Olsson & C. Olsson (red), Atlas 2004

i & m - Invandrare och minoriteter, tidsskrift med specialnummer om hälso- och sjukvård, nr 5-6 2004 ”smärta eller kultur” och nr 4-5 2009

Jämställdhet och folkhälsa, Ett kunskapsunderlag, Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009:5

Kropp och genus i medicinen, B. Hovelius & E. Johansson (red), Studentlitteratur 2004

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010, Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:4

(O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt, G. Smirthwaite, Sveriges kommuner och landsting 2007

Vidgade perspektiv i utbildningen, Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet, 2006