Kursvärdering för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Kursvärderingsenkäten ska bestå av de fem generella frågorna och en valfri öppen fråga. Därtill kan program- eller kursspecifika frågor läggas till, men kursvärderingsenkäten bör inte innehålla fler än 20 frågor. Kursvärderingsenkäter på KI bör ha samma inledning för att alla studenter ska få samma information.

KI:s fem generella frågor

Alla kursvärderingsenkäter för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid KI ska innehålla dessa fem generella frågor:

  1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.
  2. Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
  3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till examination.
  4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)
  5. Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Studenterna värderar frågorna med hjälp av den 5-gradig svarsskalan I mycket liten grad, I liten grad, Delvis, I hög grad, I mycket hög grad.

De fem generella frågorna på engelska

  1. In my view, I have developed valuable expertise/skills during the course.
  2. In my view, I have achieved all the intended learning outcomes of the course.
  3. In my view, there was a common theme running throughout the course – from learning outcomes to examinations.
  4. In my view, the course has promoted a scientific way of thinking and reasoning (e.g. analytical and critical thinking, independent search for and evaluation of information).
  5. In my view, during the course, the teachers have been open to ideas and opinions about the course’s structure and content.

Studenterna värderar frågorna med hjälp av den 5-gradiga svarsskalan To a very small extent, to a small extent, to some extent, to a large extent, to a very large extent.

Programspecifika frågor

Programansvarig väljer programspecifika frågor. Som stöd finns en frågebank ur vilken programansvarig kan välja frågor. Tänk på att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än 20 frågor.

Programansvarig kan kontakta Zoe Säflund (Enheten för undervisning och lärande) för att få hjälp med att välja frågor från frågebanken, få frågorna som valts från frågebanken översatta till engelska, samt att skapa en mall i KI Survey innehållande de programspecifika frågorna.

Kursspecifika frågor

Kursansvarige väljer kursspecifika frågor. Som stöd finns en frågebank ur vilken kursansvarig kan välja frågor. Tänk på att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än 20 frågor.

Kursansvarig kan kontakta Zoe Säflund (Enheten för undervisning och lärande) för att få hjälp att få frågor som valts från frågebanken översatta till engelska. 

Kursvärderingsenkätens standardinledning

Den här enkäten gäller kurs [kursens namn] som du just avslutat. Svaren på denna enkät kommer hjälpa oss att utveckla kursen samt även bidra till utvecklingen av utbildningar på hela Karolinska Institutet eftersom de första fem frågorna kommer att användas på alla kurser som ges.

Efter att kursansvarig analyserat svaren på denna enkät kommer alla kursens studenter få ta del av en sammanfattning där kursansvarig bland annat beskriver vilka eventuella förändringar som kommer göras av kursen till nästa gång, så du direkt kan se hur dina svar kan påverka utvecklingen. Dina svar i enkäten kommer att vara anonyma.

En del av frågorna relaterar till kursens lärandemål som du finner nedan. Läs gärna igenom dem innan du besvarar enkäten.

Jättetack för din medverkan!

[Kursens lärandemål läggs till här]

Kontakta oss

Zoe Säflund

Pedagogisk utvecklare