Internhyresföreskrifter

Konsistoriet har beslutat att en ny internhyresmodell ska gälla fr.o.m. 2021. Systemet med differentierad internhyra för olika typer av lokaler upphör därmed.

Nya Internhyresföreskrifter 2021

Som en konsekvens av förändringen har nya Internhyresföreskrifter fastställts av rektor. Dessa återfinns under Dokument nedan.

Här finner man allt man behöver veta om villkoren för nyttjande av lokaler: debitering, vad som ingår, villkor för uppsägning, kostnad för inredning, vad som gäller för ombyggnader med mera.

Den nya internhyran är fastställd till 2 750 kr/kvm under 2021. Det är en stor sänkning jämfört med 2020, men samtidigt försvinner den hyreskompensation som hittills har utgått till institutionerna. Därutöver kommer en del kostnader som har täckts av internhyran i fortsättningen att finansieras på annat sätt.

Hittillsvarande internhyresföreskrifter upphörde att gälla 2020‑12‑31.

Documents

Lennart Ilke

Extern konsult/Inhyrd personal
Fastighetsavdelningen
UF Universitetsförvaltningen