Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Karolinska Institutet når målen för verksamheten och att vi använder våra resurser på bästa sätt för att uppfylla vårt uppdrag med hög kvalitet.

Process

En väl fungerande process för intern styrning och kontroll sker med utgångpunkt i en god intern miljö. Den interna miljön delas in i följande områden:

  • styrning och ledning
  • riskhantering
  • kontrollaktiviteter
  • uppföljning och utvärdering

En central del i den interna miljön är att förebygga händelser som påverkar verksamheten negativt. Kontrollaktiviteter syftar till att hindra att fel inträffar, vilket innebär att aktiviteterna är ett direkt led i riskhanteringen.

Prefekt för en institution, avdelnings-och verksamhetschef för universitetsövergripande funktioner ansvarar för upprätthållande av en betryggande intern styrning och kontroll inom delegerat ansvarsområde. I årsredovisningen lämnar sedan konsistoriet en bedömning huruvida processen för intern styrning och kontroll är betryggande eller uppvisar brister.

Uppdrag

Inom Strategiskt ledningsstöd utvecklar, driver och samordnar vi arbetet med intern styrning och kontroll. För stöd och råd, kontakta Outi Sjölund.

Outi Sjölund

Verksamhetscontroller
08-52486706

Riktlinjer