Hållbar utveckling i utbildning på forskarnivå

Hållbar utveckling är en viktig aspekt i Karolinska Institutets värdegrund. Karolinska Institutets (KI:s) verksamhet ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig roll. Enligt KI:s värdegrund ska verksamheten präglas av ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning.

All forskning som bedrivs vid KI syftar till att bidra till att förbättra människors hälsa vilket är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Forskarutbildningen på KI ska karakteriseras av en hög kvalitet så att alla doktorander genom sin forskning på ett betydande sätt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling samt själva utvecklas som forskare.

Handledare och doktorander på KI rekommenderas att reflektera över hur doktorandens forskarutbildning, inklusive målen för utbildningen enligt högskoleförordningen, bidrar till KI:s uppdrag och vision i enlighet med KI:s värdegrund.

Forskarutbildningsprogram

Forskning som belyser sambandet mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan är av särskild vikt för en långsiktigt hållbar utveckling. Vid KI finns ett antal tematiska forskarutbildningsprogram som ordnar lärandeaktiviteter som t.ex. kurser, workshops och seminarier inom miljö och hållbar utveckling. Doktorander anmäler sitt intresse för ett eller flera forskarutbildningsprogram i sin individuella studieplan, och får därefter information om de kurser och aktiviteter som anordnas. Doktorander kan sedan när som helst anmäla sitt intresse för ytterligare program genom att mejla forskarutbildningsprogrammets administratör eller koordinator.

Några forskarutbildningsprogram som arbetar med miljö och hållbar utveckling på KI är:

Global hälsa: Forskarutbildningsprogrammet bedriver utbildningsverksamhet inom t.ex. sjukdomar hos fattiga, folkhälsa, epidemiologi, antibiotikaresistens, och metodologi, med fokus på resurssvaga miljöer. Programmet bidrar till en bättre miljö genom att erbjuda de flesta kurser on-line i det så kallade ”blending learning” formatet. På detta sätt behöver inte studenter resa till KI i Stockholm för att delta. Programmets studenter deltar f.n. från USA, Afrika, Asien och övriga städer i Sverige.

Infektionsbiologi: Genom sin verksamhet tilldelar forskarutbildningsprogrammet fördjupad kunskap i hur infektionssjukdomar uppstår och sprids, hur infektiösa agens interagerar med värden människan, samt hur infektionssjukdomar kan förebyggas och behandlas. Med tanke på infektionssjukdomarnas potentiella inverkan på individen och samhället så bidrar programmet därmed till att upprätthålla en god miljö, samt till att stärka social och ekonomisk hållbarhet. Vid programmets upphandlingar beaktas miljömärkning och certifikat inom hållbarhet. Tillika kommer lärare inom programmet att uppmanas till att, varvid möjligt, använda elektroniska läromedel före papperskopior.

Forskarutbildningsprogrammet bildar en sammanhållen och systematisk struktur omfattande grundläggande och mer avancerade kurser i teori och metodik, såväl som breddkurser inriktade på specifika tillämpningsområden för epidemiologin. I några av utbildningsaktiviteterna används moduler för e-lärande eller metoder för ”blended learning”.

Forskarutbildningskurser i miljö och hållbar utveckling

Alla nyantagna laborerande doktorander genomgår en obligatorisk kurs (1,8 högskolepoäng) i hur miljö- och hälsofarliga ämnen ska hanteras på ett säkert sätt inom den laborativa verksamheten. Kursen innehåller också ett separat kursmoment som specifikt tar upp hållbar utveckling.

Alla nyantagna doktorander genomgår en webbkurs om de globala hållbarhetsmålen (SDG:s) inom ramen för den obligatoriska introduktionen för doktorander.

Nätverk för forskarstuderande

Att delta i olika aktiviteter som anordnas av forskarutbildningsprogrammen är ett sätt för doktoranden att skapa sig ett nätverk inom sitt forskningsområde som sträcker sig utanför den egna forskningsgruppen och institutionen.

Students for Sustainable Development (Medicinska Föreningen)

Forskarhandledarutbildning

Forskarhandledare på KI utbildas i hållbar utveckling bl.a. via moment i den obligatoriska grundkursen för forskarhandledare och ledarskapskursen för forskargruppledare.

Mer information

KI:s hållbarhetsarbete, riktlinjer för miljö och hållbar utveckling och KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Integrering av hållbar utveckling i utbildning vid KI (målgrupp lärare)