Föreskrifter för arbetsordning för universitetsförvaltningen

Föreskrifter om organisation, ansvarsområden och beslutsbefogenheter för universitetsförvaltningen

  • Diarienummer: 1-825/2022
  • Dnr föreg. version: 1-396/2019
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Universitetsförvaltningens avdelningar
  • Revidering med avseende på: Organisation, ansvarsområden och vissa delegationer.

Sammanfattning av föreskrifterna

Av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) framgår att en högskola beslutar om sin interna organisation, utöver styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet. Karolinska Institutets (KI) styrelse, konsistoriet, har enligt 2 kap. 2 § 8 högskoleförordningen (1993:100) beslutat om en arbetsordning för Karolinska Institutet. Av denna följer att berörd chef får besluta om organisation under den nivån om inte annat har särskilt angivits i konsistoriets arbetsordning. Enligt Organisationsplan för Karolinska Institutet ska det finnas en universitetsförvaltning (UF) som leds av en universitetsdirektör med uppgift att under rektor ha det övergripande ansvaret för KI:s verksamhetsstöd. Enligt Rektors besluts- och delegationsordning får universitetsdirektören fatta universitetsövergripande beslut inom ramen för sitt uppdrag samt har de generella befogenheter som tillkommer prefekt. Med uppdraget följer också vissa närmare beskrivna beslutsbefogenheter som kan delegeras till annan befattningshavare inom UF. Dock ska ärenden av principiell karaktär inom UF avgöras av universitetsdirektören. 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om universitetsförvaltningens organisation, fördelningen av ansvarsområden och chefers ansvar och befogenheter i olika frågor. Utöver dessa grundläggande uppdrag och delegationer kan universitetsdirektören besluta om andra uppdrag eller beslutsbefogenheter i särskild ordning.

Föreskrifterna i sin helhet