Föräldraledighet

Föräldraledighet vid KI regleras av Föräldraledighetslagen, Villkorsavtalet och lokalt avtal om Föräldralön.

Föräldraledighetslagen och Tjänstledighetsförordningen ger den anställde rätt till följande:

 • hel ledighet tills dess att barnet är 18 månader
 • hel ledighet i övrigt medan hel föräldrapenning erhålles
 • hel, tre fjärdedelars, halv, en fjärdedels respektive åttondels ledighet när föräldrapenning tas ut på respektive nivå
 • obetald ledighet med 25% tills barnet fyllt 8 år eller utgången av sitt första skolår
 • partiell ledighet utan lön till dess barnet är 12 år

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Anmälan om föräldraledighet ska om möjligt göras två månader innan beräknad nedkomst och omfatta hela den tid som ledigheten avser, dvs även semester ska inplaneras. Planeringen ska ske i samråd med institutionen. Minst 20 semesterdagar/år ska tas ut.

Föräldraledighet får delas upp på högst tre perioder/kalenderår. Ändras omfattningen på ledigheten räknas det som en ny period. Syftet med planeringen är att arbetsgivarens verksamhet ska fungera. Fler perioder kan godkännas av arbetsgivaren om verksamheten så tillåter.

Om den anställde önskar återgå till arbetet tidigare än planerat ska detta meddelas institutionen minst en månad i förväg.

Den anställde ska själv begära föräldrapenning från Försäkringskassan. KI gör helt löneavdrag.

 • Anmäl föräldraledigheten minst två månader i förväg.
 • Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår.
 • Minst 20 semesterdagar per år ska tas ut.

Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.

Föräldralön från KI

 • Högst 360 tillfällen.
 • Längst tills dess barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen är baserad på aktuell kalenderdagslön.

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön. Föräldralön utgår med 10 % av daglönen på lönedelar upp till tio basbelopp. För lönedelar som överstiger basbeloppstaket utgår föräldralön med 90 % av daglönen.

Föräldralön utbetalas månadsvis och i förhållande till ledighetens omfattning, dvs. är en medarbetare ledig 25 % utbetalas 25 % av den föräldralön som medarbetaren skulle ha fått om hen var 100 % ledig.

Föräldralön utgår med högst 360 tillfällen och längst tills dess barnet är 36 månader. För adoptivbarn avses 36 månader från det att barnet kommit i adoptivförälderns vård. Med ordet tillfällen förstås att om en anställd väljer att vara föräldraledig på deltid går det åt sju tillfällen per vecka.

Exempel:

Anställd som är föräldraledig varje fredag räknas som deltidsanställd på 80% med arbete varje dag. Sju dagar (tillfällen) går åt per vecka och räknas bort från de 360 tillfällen man hade från början.

Sjuk under föräldraledighet

För information om sjuk under föräldraledighet, se Försäkringskassans hemsida. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/foraldraledig

Anställd som är föräldraledig och blir sjuk får inte sjuklön från KI utan den utbetalas istället av Försäkringskassan.

När en anställd har fått beviljad sjuklön (sjukpenning) av Försäkringskassan, ska underlaget (beslutet eller utbetalningsbeskedet) från Försäkringskassan skickas till payroll@uf.ki.se. Löneenheten byter då ut föräldraledigheten mot sjukledighet så att föräldraledighetsdagarna under sjukperioden kan sparas till ett senare tillfälle.

Graviditetspenning

Anställd som på grund av sina arbetsuppgifter inte kan fortsätta arbeta i slutet av en graviditet har rätt till omplacering med bibehållen lön. Om arbetsgivaren inte har möjlighet till omplacering kan arbetstagaren ansöka om graviditetspenning.

Den anställde måste meddela arbetsgivaren minst en månad i förväg att hon vill utnyttja sin rätt till omplacering.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Vård av sjukt barn

För information om tillfällig föräldrapenning, se Försäkringskassans hemsida.

KI ersätter arbetstagare som tjänar över basbeloppstaket med 77,6% på överskjutande del, maximalt tio dagar/kalenderår. Basbeloppstaket uppgår till 7,5 basbelopp.

 • Anmäl till din arbetsplats och försäkringskassan samma dag.
 • Avser barn upp till tolv år.
 • Om barnet är mellan tolv och sexton år måste du lämna in läkarintyg.
 • Om barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar måste du lämna in läkarintyg till Försäkringskassan och kopia på utbetalningsbeskedet till KI.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

I samband med barns födelse har den som är barnets andra förälder självständig rätt till ledighet i tio arbetsdagar/barn. Dagarna kan tas ut t.o.m den 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Ersättning utgår ifrån Försäkringskassan.

Datum för undertecknade lönerevisionsavtal - Information till Försäkringskassan

De nya lönerna för alla KI:s medarbetare börjar gälla från 1:a april 2021. Avtalen skrevs under den 15:e April 2021.

Barnknappen i PA-webben

Det finns ny funktion i PA-webben som innebär att du kan spara ditt/dina barns födelsedatum under fliken Personuppgifter i PA-webben. Detta innebär att du inte längre behöver ange födelsedatum för barnet i meddelandefältet vid varje ledighetsansökan. Istället klickar du på ”Barn” i ledighetsärendet och väljer för vilket barn ledighetsansökan gäller.

Du som har barn under 12 år ska lägga till efterfrågad information. Detta då vi behöver information om barnets ålder för att kunna administrera ledighetsansökningar som gäller föräldraledighet och vård av barn. Väntar du barn kan du lägga in datum för beräknad födsel och redigera datumet i efterhand om så behövs. Vabbar du åt någon annans barn lägger du in det barnets födelsedatum och namn. Det viktiga är att du alltid väljer ett alternativ i barnknappen när du söker ledigt för att ta hand om ditt eller någon annans barn.

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • K9.Global folkhälsa
Logga in med KI-ID