Disciplinnämnden

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra, dvs.

- med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
- stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
- stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
- utsätter någon annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniska trakasserier eller trakasserier på grund av funktionshinder.

Sammansättning och mandatperiod

Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Treåriga mandatperioder tillämpas för den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna. Studenterna utses för ett år.

Ledamöter för mandatperioden 2018–2020

Ordförande

Anders Gustafsson, prorektor

Lagfaren ledamot

Elisabeth Wass Löfstedt, chefsrådman

Ersättare: Anna Lönnestav, kammarrättsråd

Lärarrepresentant

Margareta Hultin

Ersättare: Maria Westerståhl

Studentrepresentant Medicinska föreningen

Norah Hashem

Ersättare: Andrea Montano Montes

Studentrepresentant Odontologiska föreningen

Issa Khoori

Ersättare: Alisa Berg

Föredragande

Helena Scarabin, jurist

Lisa Norberg, jurist

Märta Philip, jurist

Anna Elm, jurist

Kontakt