Stöd i det förebyggande hälsoarbetet

Genom att tidigt ta reda på vad som kan främja individens hälsa och arbetsengagemang strävar vi efter att minska risken för ohälsa och sjukfrånvaro.

Agera tidigt - Företagshälsans tjänst ”Hälsokartläggning” 

Med denna tjänst får vi även en stark koppling till arbetet och arbetsplatsen då tjänsten avslutas med ett trepartsmöte där medarbetare, chef (och HR) och företagshälsan möts för att prata om det som framkommit och resonera kring rimliga och möjliga anpassningar och åtgärder. 

När behövs en hälsokartläggning? 

 • Kan vara aktuellt så fort du som chef identifierat signaler på ohälsa eller att det finns tecken till nedsatt arbetsförmåga hos en medarbetare 
 • När medarbetaren har återkommande korttidsfrånvaro eller beräknas vara sjukskriven mer än 28 dagar. 

 Vad är syftet med Hälsokartläggningen? 

Syftet med hälsokartläggningen är att kartlägga och utreda hur individens livssituation ser ut samt hur de fysiska/medicinska förutsättningarna är så att vi som arbetsgivare har ett bra underlag att utgå ifrån när vi ska besluta om lämpliga åtgärder och anpassningar. Detta underlag ligger även till grund för den ”plan för återgång i arbete” som vi som arbetsgivare ska göra senast den 30 sjukdagen. Förhoppningsvis kan denna process, om vi börjar i tid, helt och hållet förhindra sjukskrivningen. 

Tjänstens innehåll 

Uppdragsdialog – Du som chef beskriver ärendet för en rehab-koordinator, som sedan leder dig och din medarbetare vidare enligt stegen nedan: 

 1. Hälsosamtal 

  Medarbetare möter rehab-koordinator och har ett samtal utifrån SASSAM-metoden. 

 2. Läkarbesök 

  Medarbetare möter läkare som gör en medicinsk bedömning  

 3. Rehabmöte   

  Alla parter möts för ett samtal om det som framkommit och se vilka åtgärder och insatser som kan vara lämpliga.   

Viktigt med uppföljning 

Du och medarbetaren bör lägga upp en plan för hur ofta ni ska följa upp hur de anpassningar och åtgärder ni bestämt fungerar. Det är även bra om medarbetaren har någon utsedd person som den främst kan fråga och få stöd ifrån, det behöver inte vara du som chef som är den personen. 

Täta uppföljningar till en början, kanske varje vecka för att sedan kunna utöka tiden mellan varje avstämning. 

Anpassningar och åtgärder 

Vanliga anpassningar och åtgärder kan vara: 

 • Ändrade arbetstider 
 • Ändrade arbetsuppgifter 
 • Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) 
IG
Innehållsgranskare:
2024-04-10