Digitaliseringsportföljen

Digitaliseringsportföljen samlar KI:s IT-relaterade system i en gemensam modell för styrning och samverkan.

Syfte 

Digitaliseringsportföljen säkerställer tydliga och effektiva samverkansformer mellan förvaltningen, kärnverksamheten och IT-avdelningen. Syftet är: 

  • Att säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta på KI. 
  • Att erhålla styrbarhet där många organisatoriska parter är inblandade. 
  • Att tydliggöra roller och ansvar. 
  • Att samordna och prioritera förvaltnings- och utvecklingsinsatser. 

Vilka finns representerade i Digitaliseringsportföljen?  

Digitaliseringsportföljen ägs av universitetsdirektören som tillsätter portföljstyrgruppen. 

Portföljen utgörs av en virtuell organisation med medarbetare från olika delar från stödverksamheten, IT och kärnverksamheten. 

Portföljkontor har i uppdrag att driva det löpande portföljstyrningsarbetet och vidareutveckla arbetet med portföljstyrningen inom KI. 

En översikt av de befintliga programmen och förvaltningsobjekten kommer publiceras här under hösten och uppdateras allt eftersom arbetet pågår. Har du frågor är du välkommen att kontakta Portföljkontoret på portfoljkontoret@ki.se.

Portföljkontoret

Portföljkontoret har i uppdrag att: 

  • Säkerställa att KI har effektiva och ändamålsenliga processer för portföljstyrning. 
  • Styrmodellen tydliggör beslutsprocesser, roller, ansvar och mandat.​
  • Valda styrmodeller ger en tydlig koppling mellan behov, budget, uppföljning och leverans. Uppföljning och rapportering sker löpande.​
  • Beslutsforum för uppföljning, planering och beslut inom portföljen sker regelbundet på ett enhetligt och transparent sätt. ​
  • Utveckling och förvaltning sker utifrån en helhetssyn på KI:s uppdrag. ​

Kontakt

Har du frågor som rör Digitaliseringsportföljen och förvaltningsobjekt, välkommen att kontakta Portföljkontoret på portfoljkontoret@ki.se

FS
Innehållsgranskare:
2023-06-14