Digitaliseringsportföljen

Digitaliseringsportföljen samlar KI:s IT-relaterade system i en gemensam modell för styrning och samverkan.

Digitaliseringsportföljen_ikon
Illustration: Jennifer Baral.

Syfte 

Digitaliseringsportföljen säkerställer tydliga och effektiva samverkansformer mellan förvaltningen, kärnverksamheten och IT-avdelningen. Syftet är: 

  • Att säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta på KI. 
  • Att erhålla styrbarhet där många organisatoriska parter är inblandade. 
  • Att tydliggöra roller och ansvar. 
  • Att samordna och prioritera förvaltnings- och utvecklingsinsatser. 

Vilka finns representerade i Digitaliseringsportföljen?  

Digitaliseringsportföljen ägs av universitetsdirektören som tillsätter portföljstyrgruppen. 

Portföljen utgörs av en virtuell organisation med medarbetare från olika delar från stödverksamheten, IT och kärnverksamheten. 

Portföljkontor har i uppdrag att driva det löpande portföljstyrningsarbetet och vidareutveckla arbetet med portföljstyrningen inom KI. 

Roller och ansvar

Roller och ansvar
Roll Hela portföljen Program Kommunikations­­plattformar Program Utbildning Program Central verksamhet Program Forskning
Portfölj­styrgrupp Universitets­­direktör/ Portföljägare Gunnar Gustafsson Wiss (UF) Programägare Jill Jönsson (KA) Programägare Marie-Louice Isacson (UFS) Programägare Klas Karlsson (UF) Programägare Björn Kull (RSO)
Programstyrgrupp Programägare Peter Andréasson (KA) Programägare IT Fredrik von Feilitzen (ITA) Programägare Marie-Louice Isacson (UFS) Programägare IT Fredrik von Feilitzen (ITA) Programägare Klas Karlsson (UF) Programägare IT Caroline Karlsson (ITA) Programägare Björn Kull (RSO) Programägare IT Mikael Wettercrantz (ITA)
Kärn­verksamheten Per Hanvik Matti Nikkola Mini Maria Ruiz Narbona Sandra Brogårde Joakim Jedholt Sabine Koch Marta Pajus Ann-Sofie Wall Therese Lind
Förvaltningsobjekt, objektägare och förvaltningsledare
Förvaltnings­­objekt Ingår i program Objektägare Objektägare IT Förvaltnings­ledare Förvaltnings­ledare IT
Forskningsstöd Forskning Cecilia Martinsson Björkdahl Johan Aulin Lundeqvist Stefan Tagesson vakant
Pedagogiskt stöd Utbildning Marcus Emas Fredrik von Feilitzen Julio Minguillon vakant
Fastighetsstöd Central verksamhet Rikard Becker Fredrik von Feilitzen Åsa Rauger Sven Österberg

* Fler förvaltningsobjekt kommer att presenteras i takt med att de etableras. 

Portföljkontoret

Portföljkontoret har i uppdrag att: 

  • Säkerställa att KI har effektiva och ändamålsenliga processer för portföljstyrning. 
  • Styrmodellen tydliggör beslutsprocesser, roller, ansvar och mandat.​
  • Valda styrmodeller ger en tydlig koppling mellan behov, budget, uppföljning och leverans. Uppföljning och rapportering sker löpande.​
  • Beslutsforum för uppföljning, planering och beslut inom portföljen sker regelbundet på ett enhetligt och transparent sätt. ​
  • Utveckling och förvaltning sker utifrån en helhetssyn på KI:s uppdrag. ​

Kontakt

Har du frågor som rör Digitaliseringsportföljen och dina förvaltningsobjekt, välkommen att kontakta Portföljkontoret på: portfoljkontoret@ki.se

US
Innehållsgranskare:
2023-05-03