Behovsanalys

Inför en rekrytering är det viktigt att göra en analys av de behov som finns och som kan uppstå framöver i verksamheten.

Behovsanalys

Behovsanalysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utarbeta en kravprofil m.m. I behovsanalysen ska en mål- och ansvarsbeskrivning utarbetas utifrån:

 • Verksamhetens mål (institution, enhet/sektion/avdelning)
  Definierar vad arbetet faktiskt innebär, vad verksamhetens mål är och vad som ska uppnås.
 • Den anställdes mål och ansvar
  Definierar vilka mål den som ska rekryteras ska arbeta mot och vad den ska förväntas bidra med till de gemensamma målen samt vilket ansvar personen väntas ha.
 • Den anställdes arbetsuppgifter
  Beskrivning av arbetsuppgifterna som ska utföras för att uppnå målen.
 • Den relativa vikten
  Den relativa vikten hos de olika målen och arbetsuppgifterna beskrivs.

Behovsanalysen görs av anställande chef och handläggare på institution i samråd med institutionsledning.

Frågor att besvara i behovsanalysen

Behöver vi rekrytera?

 • Vilka är strategiskt viktiga områden nu och på sikt och finns rätt kompetens för det?
 • Vilka mål har verksamheten?
 • På vilket sätt kommer kraven från omvärlden att förändra verksamheten, arbetsuppgifterna och kompetensen? Hur ser utvecklingsbehoven ut? Hur ser kompetensen ut och vilken kompetens saknas?
 • Hur ser personalförsörjningsplanen ut?
 • Kommande pensionsavgångar?
 • Kommer arbetsmängden och arbetsuppgifterna att öka eller minska? Inom vilka områden?
 • Vilka arbetsuppgifter samt vilket ansvar ska ingå i det aktuella arbetet?
 • Vilka mål ska aktuell arbetstagare arbeta mot?
 • Hur kommer arbetet att se ut om några år?
 • Går behovet att uppfylla med de personalresurser som redan finns inom organisationen?
 • Kan vi omfördela arbetsuppgifter, omorganisera verksamheten, internrekrytera, kompetensutveckla befintlig personal?
 • Identifiera potentiella interna kandidater.
 • Vilka är nyckelarbetsuppgifterna? Gör vi rätt saker? Vad behöver vi fokusera på?
 • Aktuell arbetsgrupps uppgifter och kompetens. Gruppens styrkor och svagheter. Utvecklingsplaner för var och en.
 • Hur är könsfördelningen inom arbetsgruppen? Vad kan vi göra för att jämna ut eventuell ojämn könsfördelning? Finns det tänkbara sökande av underrepresenterat kön?
 • Finns det behov av särskilda språkkunskaper för arbetsuppgifterna?
 • Finns det behov av erfarenhet av internationella miljöer för arbetsuppgifterna?
LF
Innehållsgranskare:
2022-10-27