Annons försökspersoner | Advertisement for research persons

Annonsen bör skrivas på både svenska och engelska. | The advertisement should be written in both Swedish and English.

De uppgifter som kommer att synas i annonsen | Contact details that will be shown in the add
Din e-postadress på KI | Your email address at KI.
Om du behöver bifoga en fil annat än en bild så kan du skicka det till den redaktör som kommer att lägga upp din annons./ If you need to add a file other than an image you may send it to the editor who will publish you ad.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, svg.
Studien har alla tillstånd som krävs | The study has all the permits required