Vidareutveckling av medarbetarportalen

Medarbetarportalen utvecklades 2019 och 2020 för att kunna omfatta även material som är riktat till en grupp inom KI eller som kräver inloggning. Här kan du läsa mer om hur vi arbetade med utvecklingen.

Du som är anställd eller anknuten vid Karolinska Institutet har idag tillgång till all information du behöver om din anställning via medarbetarportalen. Tidigare fanns information som kräver inloggning på institutionernas lokala sidor.

Uppdateringen av webbplattformen för ki.se till Drupal 8 genomfördes i maj 2019 och sedan fortsatte arbetet med att utveckla medarbetarportalen. För att medarbetarna inte ska behöva besöka många ställen planerades att omskapa medarbetarportalen för att kunna rymma all information och därmed bygga bort risken för dubbelpublicering och att behöva gå till flera olika ställen. Vårt mål var ”One stop shop”.

Medarbetare ska kunna se främst information anpassad till sina personliga behov. Detta handlar dels om nyheter, kalenderhändelser och verktyg baserat på organisatorisk tillhörighet, men också information som inte behöver eller ska kunna nås av alla. Verktyget kompletterar Teams, och ska leda till färre mail och mindre risk för felaktig eller gammal information på Medarbetarportalen. Vi har även kunnat stänga verktyget Polopoly som många lokala intranät var byggt i. För redaktörer blir det lättare att arbeta med hemsidan när alla använder samma system. Sammantaget sparar vi arbete och resurser.

Allt på Medarbetarportalen som varit öppet är fortfarande öppet, men vissa saker begränsas till alla som har KI-ID. Och vissa saker begränsas till grupper - OM dessa grupper finns i personaldatabasen. Skälet till att avgränsa innehåll är främst att folk ska slippa se sånt som inte angår dem, inte att det skulle vara hemligt. Exempel är vem du ska sjukanmäla dig till på din avdelning eller en inbjudan till ett event avsett för personal på en specifik institution.

Det är ett starkt önskemål från verksamheten att kunna dela information till personer som har en viss roll eller sitter i en viss byggnad. På sikt hoppas vi kunna rikta information till vissa grupper som inte har en organisatorisk tillhörighet i IDAC som till exempel lärare, forskargruppsledare mm, men inte i första lanseringen. Information avsedd för personer i specifika byggnader går delvis att lösa genom att rikta sig till de grupper som sitter i byggnaderna. 

Kontakt