Verksamhetsplan för Undervisning och lärande

Detta är verksamhetsplanen för 2024 för Undervisning och lärande. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Undervisning och lärandes (UoL:s) uppdrag är att vi tar ansvar för att skapa pedagogiska förutsättningar för hög kvalitet i KI:s utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Det betyder att vi arbetar för alla de som bidrar i vår lärargärning alltså alla som planerar, genomför, utvärderar och leder KI:s utbildning på alla nivåer. I vårt arbetssätt ingår att vi också utför vårt uppdrag i nära samarbete och gärna genom samskapande tillsammans med lärare och pedagogiska ledare för att på så sätt säkra relevansen i vår verksamhet och stärka lärarnas kompetens och mandat.

I vårt uppdrag ingår att ta ansvar för digital pedagogisk infrastruktur (system) samt även underlag för utformning av fysiska lärandemiljöer. Vi tar ansvar för pedagogisk kompetensutveckling i enlighet med KI:s anställningsordning, SUHF:s riktlinjer och i viss mån regionens kompetensstege. Vi tar ansvar för att underlätta utveckling genom att erhålla kompetens för strategiska pedagog-iska projekt samt bidrar till att lärares utvecklingsarbete evidensbaseras och forskningsanknyts. Vi tar även ansvar för att det finns möjligheter att kontinuerligt utveckla sin kompetens i relation till aktuell utveckling och det organisatoriska lärandet genom att skapa mötesplatser för dialog och relationsskapande lärare emellan för att bygga en community som driver kvalitet för utbildning.

Våra egna fokusområden för att utveckla verksamheten under kommande år:

 • Utreda hur vi behöver anpassa verksamheten utifrån digitaliseringens ökade kostnader.
 • Skapa mer värde genom att utveckla vårt samarbete med andra såväl internt som externt.
 • Sätta en tydlig struktur för hur vi mäter och lär av det vi gör och koppla ihop med KI:s kvalitetssystem.
 • Bidra till övergripande arbete med lokalnyttjande och ta ansvar för UoL:s lokaler och behov.

Vi får ganska många projekt varje år, men vi vet sällan innan året börjat vilka de är. Något av det som kommer vara stora frågor är dock:

 • Implementeringen av e-portfolio
 • Implementeringen av TBL i 6-åriga läkarprogrammet
 • AIs roll i undervisning och examination
 • Pedagogiskt stöd
 • 37 + 20 (uppdrag) + 5 anknutna
 • Medicinsk pedagogik på campus
 • Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
 • Kontinuerligt lärande och professionell utveckling
 • Digitalt lärande

Total budget och finansiering: 58 756 tkr

 • Basuppdrag rektor: 43 256 tkr
 • Övriga uppdrag: 13 500 tkr
 • Myndighetskapital: 2000 tkr
Ett cirkeldiagram visar UoL:s budget och finansiering för 2024 som totalt 58 756 tkr. 43 256 tkr är Basuppdrag rektor, statsanslag; 13 500 tkr övriga uppdrag och 2 000 tkr myndighetskapital.
UoL:s budget och finansiering för 2024 är totalt 58 756 tkr. Foto: N/A