Verksamhetsplan för GVS-stab

Detta är verksamhetsplanen för GVS-stab 2024 (tidigare UF-stab). Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

 • Stödja det gemensamma verksamhetsstödets (GVS. tidigare universitetsförvaltningen) ledning och chefer inom områdena HR, ekonomi och lokaler (möbler/inredning).
 • Proaktivt stödja och hjälpa chefer att följa regelverk och rutiner avseende rekrytering, lönesättning och lönerevision, arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan och lagar (exempelvis LAS, MBL).
 • Säkerställa att GVS, som en del av KI, uppfyller ställda myndighetskrav.
 • Proaktivt verka för att enhetliga arbetssätt och rutiner, inom stabens funktionsansvar, tillämpas inom GVS.
 • Omorganisation av det gemensamma verksamhetsstödet (GVS, tidigare UF).
 • Driva utveckling av förstärkt säkerhetsarbete tillsammans med berörda avdelningar.
 • Utreda införandet av ett utvecklingskontor inom GVS.
 • Verka för ökad transparens av den ekonomiska processen inom digitaliseringsportföljen.
 • Lokaleffektivisering inom GVS (förändringsledning).
 • Utveckla GVS uppföljning inom ekonomiområdet (stöd och analyser).
 • Tydliggöra kontaktvägar för chefer och medarbetare inom GVS.
 • Översyn av introduktionspaket till chefer inom GVS.
 • Lokaleffektivisering  
 • Omorganisation GVS
 • Utvecklingskontor

Inom GVS:

 • Lokaler och inredning 
 • Rekrytering
 • Lönesättning och lönerevision
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering/företagshälsovård
 • Samverkan
 • Budget och ekonomiplanering 
 • Uppföljning och analyser
 • Ekonomisk rapportering
 • Rektorsmedel
 • INDI (UF+UL)
 • Beredning av interna beslut  

7 varav 1 vakans

8 797 tkr

Ett cirkeldiagram visar GVS-stabs budget o finansiering för 2024 som totalt 8 797 tkr. Hela summan är universitetsgemensamt (central INDI).
GVS:stabs budget o finansiering för 2024 är totalt 8 797 tkr. Foto: N/A

Verksamhetsplan i PDF för utskrift