Verksamhetsplan för Medicinens historia och kulturarv

Detta är verksamhetsplanen för 2024 för Medicinens historia och kulturarv. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Medicinens historia och kulturarv (MHK) är en universitetsgemensam funktion. MHK:s uppdrag är att tillvarata, utveckla och sprida kunskap om KI:s medicin- och vetenskapshistoriska arv. MHK ansvarar för att förvalta och tillgängliggöra KI:s kulturarvssamlingar, vilka består av böcker (ca. 100 000 st, tryckta år 1480- ca. 1990), tidskrifter, handskrifter, konst och bild, samt historiska föremål. Hagströmerbiblioteket ingår i MHK och är ett medicin- och vetenskapshistoriskt forskningsbibliotek och museum.

 • Förbereda flytt till Campus Solna, inklusive verksamhetsutveckling
 • Digitalisering:

1. Axiell, nytt katalogsystem för kulturarvssamlingar

 • Utbildning för medarbetarna
 • Implementering i steg 1

2. Publicera databas över anatomiska samlingen

 • Flytt till Campus Solna, verksamhetsutveckling
 • Digitalisering: Implementera nytt katalogsystem och publicera medicin- och KI-historia
 • Förvalta samlingar: säkerhet, katalogisering, vård av objekt, insamling, ordnande
 • Tillgängliggöra samlingar för forskare och studenter, konstnärer, journalister m fl, utlån ur samlingarna till museer och bibliotek
 • Kunskapsutveckling om KI:s historia i relation till medicin- och vetenskapshistoria lokalt, nationellt och globalt (LIME; gästforskarprogram)
 • Förmedla kunskap om KI:s historia, medicin-historia och kulturarv: visningar, föreläsningar, utställningar, event (externa och interna målgrupper)
 • Samverka med institutioner och verksamheter inom och utom KI, samt med allmänheten (föreläsningar, visningar, utställningar, publikationer, rådgivning, kunskapsförmedling).
 • Alvin, Axiell, Statens konstråds databas

10

 • Hagströmerbiblioteket
 • Forskning och föremål

15 000 tkr

Ett cirkeldiagram visar MHK:s budget o finansiering för 2024 som totalt 15 000 tkr. Hela summan är statsanslag.
MHK:s budget och finansiering för 2024 är totalt 15 000 tkr. Foto: N/A