Juridiska avdelningens verksamhetsplan

Detta är Juridiska avdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Juridiska avdelningen (JA) ska säkerställa kvalitet i de administrativa processerna och i forskningsavtalen och andra avtal ur ett rättsligt perspektiv samt ha ett övergripande ansvar för KI:s styrdokument. Vidare svarar avdelningen för KI:s registratur och arkiv samt för att stödja och samordna KI:s arbete med informationssäkerhet. KI:s dataskyddsombud är placerad vid avdelningen. Dessutom ansvarar avdelningen för handläggningen av disciplinärenden, ärenden om avskiljande av student och indragning av resurser för doktorand.

 • Avtalsprocessen – forskningsrelaterade avtal.
 • Införande av E-arkiv.
 • Utveckla ledningssystemet för informationssäkerhet (inrikta, leda, stödja och följa upp).
 • Förbättrad dialog med kärnverksamheten.
 • Värd för juristkonferensen våren 2024.

E-arkiv

 • Diarieföring
 • Arkivering
 • Avtalsjuridik
 • Avtalsmallar
 • Offentlighetsprincipen
 • Disciplinärenden (studenter)
 • Avskiljandeärenden (studenter)
 • Indragning av resurser (doktorander)
 • Avvikelser från god forskningssed
 • Styrdokument
 • Remisser
 • Tillsynsärenden
 • Tvister och andra rättsprövningar
 • Informationssäkerhet
 • Säker insamling och hantering av data
 • Registeranmälan

W3D3, Visual Arkiv, RODA (e-arkiv)

29

 • Juridiska enheten
 • Enheten arkiv och registratur

33 711 tkr

Ett cirkeldiagram visar Juridiska avdelningens budget o finansiering för 2024 som totalt 33 711 tkr. Hela summan är universitetsgemensamt (central INDI).
Juridiska avdelningens budget o finansiering för 2024 är totalt 33 711 tkr. Foto: N/A

Verksamhetsplan i PDF för utskrift