Uppdrag och insatsområden för programmet Informationshantering på KI

Programmet "Informationshantering på KI" (”IH-programmet”) hade i uppdrag att genomföra den strategi för informationshantering som beslutades våren 2019. Syftet med strategin och genomförandet av den var att utveckla hanteringen av information och data inom både forskning och utbildning på Karolinska Institutet.

Bakgrund

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med att utvärdera Karolinska Institutets informationshantering, och genom framtagandet av en gemensam strategi etablera en tydlig väg framåt.

Med informationshantering avses alla kompetenser, processer och teknik som stödjer hantering av data och information på Karolinska Institutet.

Strategin, som beslutades under våren 2019, tog ett brett grepp om utmaningar kopplade till KI:s leverans och styrning av IT samt KI:s datahantering i forskning- och utbildningsverksamheten. I strategin togs ett antal styrande principer fram, som skulle vägleda KI vid varje vägvalsbeslut som rör IT och informationshantering.

Uppdragets mål

Det övergripande målet med uppdraget var att påbörja genomförandet av KI:s strategi för informationshantering, och att se till att organisationen hade kapacitet att fortsätta genomförandet i linjen.

Strategins övergripande insatsområden

Tydlig IT-styrning och uthållighet i förändringar

Genom att införa ett styrande organ för IT-förändringar och genom att arbeta metodiskt med uppföljning av IT-förändringsprojekt och förvaltning ska Karolinska Institutet få ett ökat värde av varje enskild förändring.

Flexibilitet, transparens och säkerhet i IT-tjänster

Genom ett utvecklat och förfinat utbud, fortsatt samordning av IT-drift och ett aktivt arbete med informations- och IT-säkerhet ska Karolinska Institutet erhålla en mer verksamhetsanpassad och trygg leverans av bas-IT-tjänster.

Strukturer för utveckling av lärandemiljöer och studentdialog

Klassrummen ska digitaliseras och virtualiseras, och Karolinska Institutet ska bygga kompetens för att kunna använda data om studenters inlärningsbeteenden och prestationer till att anpassa pedagogik i utbildning och kommunikation med studenter och alumni.

Hantering av forskningsdata och information längs forskningsprocessen

Karolinska Institutet ska bygga upp en förmåga att stödja forskargrupper i hantering av data längs hela forskningsprocessen, från studieplanering och datainsamling, via bearbetning och analys, till tillgängliggörande och arkivering.

En sammanhållen infrastruktur med Region Stockholm, och effektiv samverkan i nationella och globala organ

Genom ett aktivt och fokuserat samarbete med Region Stockholm ska Karolinska Institutet bidra till att IT-miljöer, processer för uttag av hälsodata och andra stödfunktioner kring klinisk forskning och utbildning blir mer integrerade mellan Region Stockholm och KI. Mandat och ansvar för nationella (exempelvis SNIC, SND, SUNET) samarbeten ska tydliggöras.

Tidplan och upplägg

Genomförandeprogrammet startade i september 2019. Strategiperioden var definierad till 2019-2022, och programmet skulle drivas fram till den punkt då KI:s organisationer har byggt upp kapacitet att ta över ansvaret för att fortsätta driva strategiarbetet framåt.

Aktiviteterna inom programmet prioriterades och beslutades av programmets styrgrupp, och genomfördes under ledning av en programledning. Vissa aktiviteter placerades i linjeverksamheter, medan andra genomfördes i projektform inom programmet.

Kontakt

Om du har frågor om programmets genomförande, välkommen att kontakta Jonas Molander.

Dokument